Vzhled okrasných trávníků je značně ovlivněn úrovní jejich ošetřování.

Samozřejmostí by mělo být dostatečné a pravidelné hnojení , závlaha dle potřeby, pravidelná seč za sucha vhodnou (s ohledem na výměru trávníkové plochy), čistou (důkladně vymytou včetně koše) sekačkou s ostrým vřetenem, nebo nožem. Je nutné dodržovat hygienu trávníku - posekanou hmotu co nejlépe sbírat, aby se omezilo vytváření plsti (zdroje infekčních chorob), provádět vertikutaci, pískování atd. 
Jestliže ale nejsme se vzhledem trávníku ani po řádně prováděné údržbě spokojeni, můžeme se rozhodnout pro jeho celkovou

 
Rekonstrukce trávníku, nebo jen jeho renovace…

U trávníků nově zakládaných je prvním a velmi důležitým bodem řádně provedená kultivace.
Ale jak postupovat při renovaci trávníku? Rovněž je důležité rozhodnutí, kdy je ještě rozumné z hlediska investic renovaci provést a nebo kdy už renovace převýší investici finanční a časovou nad celkovou rekonstrukci trávníku. Pro pomoc při rozhodování jakým způsobem založit nový trávník nebo při nerozhodnosti, zda rekonstruovat nebo jen renovovat stávající trávník, přikládáme jednoduchý systém celého postupu s odkazy na podrobnější vysvětlení jednotlivých témat, nebo i jednoduché interaktivní schéma. 

Renovace, rekonstrukce - jednoduché interaktivní schéma

Odkaz.jpg 
Kdy je schopný stávající trávník renovace, nebo je již potřebná celková rekonstrukce...

1) Zaplevelení převážně jednoděložnými plevely  

Velký pozor na psineček výběžkatý v trávníkuPlevele v trávníku se dělí na

a podle tohoto klíče se rozhodujeme k použití druhu jejich likvidace, nebo výrazného omezení. 


Aplikaci selektivních herbicidů a fungicidů provádějte především v závislosti na výměře trávníku a množství účinné látky. Roztok je vzhledem k úspěšnosti vhodné aplikovat přesnými postřikovači, nebo si prostor rozměřit na pravidelné sekce, směs na tyto jednotlivé sekce rozdělit a postřikovat postupně.Dvouděložné plevele se v trávnících likvidují až na výjimky poměrně snadno a to za použití pesticidních přípravků, které se podrobněji nazývají selektivní herbicidy. Upozorňuji, že selektivních herbicidů je nemalé množství a jsou registrovány převážně pro zemědělské účely. Nás budou při renovaci, nebo později při údržbě zajímat selektivní herbicidy pro likvidaci dvouděložných plevelů v trávnících (… více k selektivním herbicidům určených pro trávníky). V poslední době se nám díky nedostatečné osvětě prodejců, na které se zákazník s důvěrou obrací, množí otázky, jak postupovat při záměně selektivního herbicidu za totální. Pro renovaci trávníku je rozhodující nezaměnit selektivní herbicid za herbicid totální! Totální herbicid je pesticid likvidující vše zelené. V případě rychle zjištěné záměny herbicidů ihned po aplikaci zapněte závlahu, ale ve velmi krátké době a příznivých podmínkách po aplikaci totálním herbicidem není již možné výrazně snížit nevratné poškození postižených travnatých ploch ani důkladným oplachem.

  • Zaplevelení lipnicí roční (…více o lipnici roční + foto), zaplevelení nešlechtěnou kostřavou rákosovitou (…více o kostřavě rákosovité + foto) nebo ježatkou kuří nohou (…více o ježatce kuří noze + foto) – rozhodnutí jestli renovovat, nebo rekonstruovat závisí na stupni zaplevelení a velikostí a hustotě trsů. Jestliže je lipnice roční, nebo kostřava rákosovitá v trávníku ojediněle, omezil bych ji renovací s dosevem, ježatka se dá intenzivní sečí vysekat. Při masivním rozšíření ježatky kuří nohy v trávníku bych zvolil rekonstrukci trávníku.
  • Zaplevelení pýrem plazivým (…více o pýru plazivém + foto), nebo psinečkem výběžkatým, který je vůči ostatním trávníkovým druhům agresivní a nadměrně se zaplsťuje a tím celý trávník znehodnocuje jak vizuálně, tak i nadměrným zvyšováním povrchu zaplstěného trávníku. Při výskytu pýru plazivého a psinečku výběžkatého bych rozhodně provedl rekonstrukci. U pýru plazivého dokonce v kombinaci s aplikací totálního herbicidu.

2) Nevhodné složení vegetační vrstvy trávníku

Jílovitá, nenasákavá a místy již splavovaná zemina. Tento stav vegetační vrsty je velmi častý.Vegetační vrstva má velký vliv na vzhled,vitalitu i zdraví trávníku. Měla by být ve vrchní části vodě propustná s maximální nasákavou schopností části spodní. Jen tak zajistíte, aby výživa a voda byla v hloubce požadované délky kořenů rostlin a přitom povrch půdy zůstal suchý. Trávníkovým rostlinám bude díky dlouhým kořenům voda s výživou k dispozici co nejdelší dobu v případě sucha a zároveň nežádoucí mělce kořenící plevele např. lipnice roční ztratí svou reprodukční intenzitu. Tato vlastnost vegetační vrstvy by měla být podporována i správně prováděnou zálivkou. 
Dosavadní stav a vhodnost stávající vegetační plochy ověříte následujícím způsobem. Do vyšší nádoby (např. použijte nepotřebný kbelík) udělejte na dně několik otvorů. Dovnitř vložte stávající půdu průměrné kvality s ohledem na celou plochu odebranou z horní části 6-7 cm a 6-7 cm z části spodní - nebo udělejte další testy i z jiných míst. Jednotlivé vrstvy nášlapem uhutněte a do nádoby nalejte vodu. Vaše spodní vegetační vrstva je vhodná pro trávník za předpokladu rychlého vsáknutí vody s minimálním propouštěním díky provrtaným otvorům na dně nádoby. Horní vrstva je ideální za předpokladu velmi Celá vegetační vrstva by měla mít stejné vlastnosti, každá odchylka bude na trávníku vidět. Mapy jakoby kořenů jsou čarodějné kruhy.rychlého vsakování vody a zároveň pozvolného propouštění vyvrtanými otvory. V případě že svou vegetační vrstvu nechcete dělit na horní a spodní, považujte za univerzální řešení vlastnosti spodní vrstvy v celém profilu 13 cm vegetační vrstvy. 
Jestliže po nalití voda po určitou dobu leží na uhutněné půdě a po vsáknutí otvory vytéká, je nutné do půdy vhodný písek zapravit. V tomto případě bych rozhodně provedl rekonstrukci - včetně důkladného propískování celé vegetační vrstvy pomocí trávníkového zakladače.


3) Navýšení okraje trávníků způsobující jeho přerůstání přes obrubník

Nadměrné přerůstání trávníku přes instalovaný plastový obrubník Garden Diamond. Jeho správná výška má být u tohoto typu 2,5 cm pod horní hranou.Okraje trávníků bývají tzv. achillovou patou pevně uzavřených travnatých ploch, zde většinou začínají problémy vedoucí k částečným, nebo celkovým rekonstrukcím. 
Okraje trávníků uzavřené do obrubníků narůstají do výšky rychleji než trávník na volné ploše. Je to způsobené zejména nemožností použít strojní odstranění plsti. Tím se mění i druhové složení trávníku, mnohdy v převaze nežádoucích trávníkových rostlin (kostřava rákosovitá, lipnice roční, psineček výběžkatý atd.) Díky plsti jsou okraje trávníku zdrojem vzniku infekčních onemocnění, která se běžnou údržbou plošně rozšiřují. Okraje trávníků jsou mnohdy vystaveny nedostatečným, nebo nadměrným dávkám minerální výživy a díky nedostřiků, nebo nežádoucím přestřiků nepřiměřeným dávkám fungicidů a selektivních herbicidů. Nevhodné betonové obrubníky bez izolantů (…více k izolantům betonových obrubníků) odebírají svou nasákavostí rostlinám trávníku v jejich blízkosti vodu a s ní i živiny a tím způsobují nejen poškození, ale i mortalitu v podobě nevzhledných suchých pruhů. Ideální výška trávníku u obrubníku dělící trávník a chodník je 0,5 cm pod horním okrajem obrubníku. Jestliže trávník lemuje okrasný záhon, tuto výšku můžeme zvýšit v závislosti na typu obrubníku a to až na 2,5 cm. Je holý nesmysl zakládat trávník zároveň s horní hranou obrubníku a to u každého typu. Jestliže trávník už přerůstá přes horní okraj obrubníku, nebo se už musí pravidelně ořezávat, proveďte buď rekonstrukci jen okrajů trávníku (sloupnutí travního drnu, odebrání přebytečné zeminy, navýšení na správnou úroveň propískováním a na bezplevelný substrát proveďte výsev, nebo položte trávníkový koberec – vše v souladu s pokyny uvedenými na www.plastoveobrubniky.cz), nebo je-li tento problém v kombinaci s nevhodnou vegetační vrstvou popsanou v bodě 2, proveďte celkovou rekonstrukci trávníku.

Sloupnutí drnu nevyhovujícího trávníku patří mezi první úkony při rekonstrukci trávníku

Travní drn sloupnutý profesionální slupovačkou - precizně a rychle

Při rozhodnutí rekonstruovat trávníkovou plochu je nutné stávající kořenový systém do hloubky několika centimetrů odstranit. Jestliže se na původní trávníkové ploše vyskytují odolné jednoděložné plevele množící se kořenovými podzemními výběžky např. pýr plazivý je určitě rozumné začít postřikem celé trávníkové plochy totálním herbicidem, jehož účinným látkám musíme dát dostatek času k působení. Aby byla likvidace úspěšná, měla by být provedena v období, kdy je trávník aktivní v růstu (neaplikujte totální herbicid od pozdního podzimu do časného jara) a samozřejmě v době, kdy jsou očekávány dešťové srážky, které by roztok z listů opláchly.
Ruční slupování je velmi obtížné a fyzicky namáhavéMalé plochy se dají sloupnout ručně pomocí ostré lopaty, nožů, potu a mozolů…
Strojně se starého drnu můžete zbavit pomocí trávníkového zakladače, nebo slupovačky. Trávníkový zakladač svými noži roztrhá trávník na výšku nastavitelnou zadním válcem. Velkou nevýhodou tohoto způsobu je pracné vyhrabávání a odstraňování kusů drnů různých velikostí z plochy, výhodou je dostupnost stroje a jeho možné pozdější uplatnění při kultivaci.
Perfektní sloupnutí dosáhnete strojem, který se nazývá slupovačka travních dnů. Vibrací řezacího nože dochází k oddělení travního dnu v různých hloubkách a šířkách v závislosti na šířce nože. Za ideální slupovačku považuji silný a robusní (pozor na malé a nevýkonné slupovačky, kde často stroj musí obsluha svou silou nutit k pohybu vpřed) stroj nejlépe s hydrostatickým pohonem a s rychle vyměnitelnými slupovacími noži v různých šířkách. Jedním strojem tak můžete díky šířce nožů až 60 cm provést nejen rychlé sloupnutí trávníkových ploch velkých rozměrů a to až do hloubky 6 cm, ale i sloupnutí 30 cm širokého travního drnu před hloubením drážek např. automatického zavlažování.

Pokračováním rekonstruce trávníku je článek o kultivaci