Okrasné trávníky - kultivace vegetační vrstvy pro založení nového trávníku výsevem, nebo položením trávníkových koberců – doporučený pracovní postup pro univerzální použití

skupina 1Pro velké množství různých a mnohdy si vzájemně odporujících informací je rozhodně dobré spolehnout se na svůj zdravý „selský rozum“. Účelem následujících informací je poskytnout dostatek prostoru k závěrům, které se při jejich uskutečnění stávají budoucí investici při údržbě rekonstruovaných, nebo nově založených travnatých plochách a to nejen zahrad rodinných domů, ale i sportovně využívaných trávníků. 

U trávníků nově zakládaných je prvním a velmi důležitým bodem řádně provedená kultivace

skupina 1Přípravu vegetační vrstvy pro trávník se rozhodně nevyplatí podceňovat. Faktem zůstává, že toto téma je velmi časté v diskusích a názorově se značně liší. Jako ve všem je i v této oblasti prezentovaná teorie v mnohých případech značně vzdálená od budoucích popisovaných vlastností.  A těchto doporučení je dobré se vyvarovat, dodatečná úprava vegetační vrstvy u již založeného trávníku je zdlouhavá, fyzicky náročná a v některých případech i nerealizovatelná.
Vzhledem k různým typům půdy neexistuje pro úpravu vegetační vrstvy pro okrasné trávníky dobře fungující univerzální řešení. U stejně upravených půd různého složení se budou rovněž i tyto půdy po úpravě i různě chovat. Jiné vlastnosti bude mít upravená jílovitá půda a jiné stejně upravená ornice, nebo půda obsahující písek.
Rovněž je také důležité podloží pod vegetační vrstvou, mělo by disponovat schopností přebytečnou vodu odvádět, jinak hrozí vanový efekt – přesycení celé vegetační vrstvy vodou.

Dle našich zkušeností by vegetační vrstva určená pro založení okrasného trávníku měla mít vlastnosti:

  • Celková mocnost vegetační vrstvy 13 cm.
  • Horní polovina vrstvy by měla být propískovaná tak, aby voda začala okamžitě pozvolna pronikat do vrstvy spodní.
  • Spodní část vegetační vrstvy by měla mít maximální nasákavou vlastnost, tím dojde v této oblasti k zádrži vody i výživy.
  • Přebytečná voda, kterou již spodní část vrstvy nemůže pobrat a hrozilo by výraznější nastoupání do horní části vegetační vrstvy by měla mít možnost odtoku do půdy pod celou mocností vegetační vrstvy, nebo do odtokových drenáží.
  • Povrch vegetační vrstvy by měl být mírně nakloněn (cca.1 cm na metr) pro odtok povrchové vody do míst k tomu určených (např. při vydatných deštích)

Důležitá je i kontrola pH vegetační vrstvy, kterou provedete půdním pH měřičem v eshopu. Za správnou hodnotu považuji pH 5,5-6,5.

Pro ty z Vás, kteří nechtějí testovat půdu pod svým budoucím trávníkem přikládáme řešení, kterým vegetační vrstvě prospějete ve větší, nebo menší míře v závislosti na jejím složení – je to typ řešení, kterým tzv. nic nepokazíte.

skupina 1Jedním z několika předpokladů stále zeleného a zdravého trávníku je vytvoření nasákavé vegetační vrstvy o mocnosti 12-13 cm (kořínky rostlin okrasných trávníků dosahují délky 8-12cm, je tedy zbytečné posílat živiny do hloubky, na kterou kořeny nedostanou, nebo naopak při nízké vrstvě se kořeny trávníku hloubce vrstvy přizpůsobí a tím se oslabí – např. rapidně sníží svou odolnost proti suchu a při nasákavé vrstvě okolo 3-4 cm dochází k podpoře jednoděložných, pro trávník značně problematických druhů jako je lipnice roční). Nasákavost půdy docílíte přidáním a zároveň důkladným a rovnoměrným zapravením písku nejlépe trávníkovým zakladačem. Z hlediska nasákavosti za ideální poměr písku/půdy považuji 50 : 50 v případě intenzivně využívaného trávníku poměr písku zvyšte na 60 : 40. Použitý písek nesmí obsahovat prachové částice, jeho nejmenší zrno nesmí být menší než 0,4 mm! V opačném případě ve velmi krátké době dojde k nadměrnému uhutnění již kultivované vrstvy a tím ke ztrátě nasákavosti. Ideální je použití křemičitého písku, ale velmi podobnou službu udělá i podstatně levnější písek říční. Dosavadní stav a vhodnost stávající vegetační plochy ověříte následujícím způsobem. Do vyšší nádoby (např. použijte nepotřebný kbelík) udělejte na dně několik otvorů. Dovnitř vložte stávající půdu průměrné kvality s ohledem na celou plochu odebranou z celého profilu 13 cm, nebo udělejte další testy z jiných míst. Vrstvu nášlapem uhutněte a do nádoby nalejte vodu. Vaše vegetační vrstva je vhodná pro trávník za předpokladu okamžitého vsáknutí vody s minimálním propouštěním díky provrtaným otvorům na dně nádoby. Jestliže po nalití voda po určitou dobu leží na uhutněné půdě a po vsáknutí otvory vytéká, je nutné do půdy vhodný písek zapravit pomocí trávníkového zakladače.

Budu vycházet z průměrného stavu zemin, které jsou na zahradách rodinných domů, nebo které nedočkavý majitel po sousedských radách v dobré víře na svůj pozemek přivezl. Při poradenství se setkávám často s hrdým argumentem majitele budoucího trávníku o dovezené černé ornici (dokonce jsem narazil i na přivezené bahno z rybníka), kterou nahradil stávající méně úrodnou půdu. Tak toto je z ekonomického hlediska ta nejhorší možná varianta, nemluvě o dalších možných následcích. Stávající zeminu, pakliže není její nadbytek, nebo neobsahuje větší množství jakýchkoli pevných předmětů neodvážejte, ale kultivujte. Proč vytvořit nasákavou vegetační vrstvu? Mezi základní stavební prvek rostlin trávníku patří dusík, který rostlina převážně kořeny nasává do svého systému a využívá ho pro své další buněčné dělení – ukládá ho do listů. Ten v souladu se základní údržbou trávníku pravidelně odsekáváme a z hlediska hygieny trávníku odstraňujeme z trávníkové plochy. Takže se v listu uložený dusík zpět nevrací, ale musíme ho rostlině dodat jiným způsobem – hnojivem. Ani v nejčernější ornici se dusík dlouho neudrží – musí se uměle dodávat a to hnojením aplikací granulovaných nebo tekutých hnojiv různých typů (…více na www.travnikovahnojiva.cz). Proto není důležité kolik obsahuje živin navezená půda, ale do jaké míry dokáže vodu a tím i živiny absorbovat a následně i zadržet. Rozhodně se vyvarujte radám do vegetační vrstvy přidávat koňský nebo jiný hnůj, nebo dokonce kaly z čističky. Rady těchto tzv. „lidí co žijí v souladu s přírodou“ vedou k možným následným nemalým problémům, v případě kalů z čističek i ke kontaminaci půdy.

Kultivace vegetační vrstvy trávníku propískováním trávníkovým zakladačem

skupina 1Nejprve pečlivě z celého povrchu odstraňte všechny viditelné pevné předměty organické i anorganické, zabráníte tím možnému poškození stroje. Pak přichází na řadu písek, kterého je v půdě u rodinných domů převážný nedostatek. V tomto případě celou budoucí trávníkovou plochu i s rezervou 0,5 cm do horní usazovací části obrubníku (0,5 cm jen u výsevu – při budoucím položení trávníkových koberců počítejte ještě s tloušťkou travního drnu 2-2,5 cm!) převrstvěte 5-6 cm písku o zrnitosti min. 0,4 mm tak, aby horní část písku byla v rovině s pevnými prvky určujícími tzv. nulu (např. obrubníky chodníků, teras atd.). U těchto pevných, většinou betonových okrajů zejména je-li snížena mocnost vrstvy betonem držící samotný obrubník, pečlivě zeminu odházejte na plochu a přidejte písek, aby trávníkový zakladač mohl tuto zeminu dostatečně propískovat. Po odházení nezapomeňte na instalaci izolantů betonových obrubníků! A to do hloubky cca. 10cm (…více k izolantům betonových obrubníků).
Trávníkový zakladač na pevném rovném povrchu s nastaveným nožem kolmo dolů nastavte tak, aby byl zadní válec ve výšce 13-15 cm nad povrchem (platí jen pro výsev u budoucího položení trávníkových koberců odečtěte 2-2,5 cm z důvodu tloušťky travního drnu), tím docílíte důkladné promixování 12-13 cm ( u koberců cca. 10 cm) vrstvy. Použijte trávníkový zakladač o takové šířce, aby se stroj díky často omezeným vstupům vůbec dostal ke kultivované ploše.
Trávníkový zakladač veďte rovně a další dráhu rovnoběžně s předchozí s dostatečným překrytím. Je důležité nevynechat žádné místo, případné vady by se na budoucím trávníku projevily. Po dokončení rovnoběžné kultivace celou plochu zkultivujte po celém obvodu budoucího trávníku. U betonových obrubníků propískovanou zeminu přihrňte k izolantům do výšky o 0,5 cm nižší, než je horní hrana obrubníku.

Proč je dobré pro kultivaci vegetační vrstvy použít trávníkový zakladač, nestačí kultivátor?

skupina 1Trávníkový zakladač přesně nastavíte do jaké hloubky se mají nože zařezávat a tato hloubka je v celé ploše konstantní. Celá vegetační vrstva by měla mít totiž stejné vlastnosti, každá odchylka bude na trávníku vidět. Vyjímkou jsou pouze místa, kde se trávníku z různých příčin dobře dařit nebude (stín, nadměrné vlhko, špatná cirkulace vzduchu, svah vystavený celodennímu slunečnímu záření atd.) Tato nestandardní místa vyžadují specifické složení vegetační vrstvy s ohledem na konkrétní vliv. Vřele Vám doporučuji v těchto místech trávník nezakládat a rozšířit okrasné záhony na úkor trávníku (… více na www.mulcovacifolie.cz), následná údržba je velmi náročná a vyžaduje odborné znalosti. 

skupina 1Trávníkový zakladač (neboli trávníková fréza) svými noži otáčejícími se proti směru pohybu drtí půdu v nastavené hloubce a prohazuje ji sítem, které zachytává hrubé nečistoty, včetně menších kamenů. Ty potom ukládá na dno a na povrch umisťuje jen sypkou a čistou zeminu. Větší kameny stroj vyhazuje do stran. Kultivátor otáčí svými noži po směru práce, takže v jílovitých, nebo kamenitých zeminách nemá šanci dosáhnout žádané hloubky, mnohdy není schopen se ani do půdy zaříznout a je nutné provést narušení profilu jiným způsobem (orbou). Kultivátor rovněž nemůže svou konstrukcí půdu s pískem tak důkladně promíchat jako zakladač a to ani za cenu opakované práce. Rovněž dodržet 12-13 cm vrstvu je velmi nereálné. 


Více podrobných informací k vegetačním vrstvám zejména k poměrům písku a půdy s ohledem na nasákavost a propustnost pro různé typy trávníků se dozvíte na kurzu Trávníky ve světě bez pesticidů.


Kultivace nemechanická při renovaci okrasného trávníku

Gandy 60, ideální multifunkční aplikátor suchého pískuJestliže se z jakéhokoli důvodu rozhodnete svůj trávník pouze renovovat (tzn. pokusit se vrátit trávníku ztracenou vitalitu), a již uhutnělá vegetační vrstva nesplňuje žádanou nasákavost, provádějte tzv. nemechanickou kultivaci pravidelným pískováním a to 0,5 kg (toto množství písku nepoškodí nové rostliny při nástupu horkých letních dnů) písku na 1 m2 každý měsíc. Ve stinných problematických místech zejména při výskytu mechu, nebo řas dávku i četnost aplikací můžete zvýšit. Pravidelnou zálivkou bude naaplikovaný písek pomalu klesat do spodních vrstev, které odlehčí a usnadní odvod vody z povrchu lepším vsakováním do spodních, již propískovaných vrstev. Tím se odstraní i jedna z příčin výskytu mechu (na likvidaci mechu použijte speciální přípravek) a řas znehodnocujících zejména okraje trávníkových ploch.
Spyker přesná sečka.jpgPískování by mělo být prováděno pískem neobsahujícím menší částice než 0,4 mm a co nejrovnoměrněji (např. použitím seček), což bez patřičné přesné techniky není zrovna jednoduché.

Ideálním pískem pro nemechanickou kutlivaci je křemičitý písek sušený o frakci 0,5-1 mm v eshopu. Tento písek dokáží velmi přesně aplikovat všechny kalibrovatelné sečky.Dalším navazujícím článkem je Rovnání vegetační vrstvy