Travní směsi

Základní informace před výběrem správné travní směsi

Travních směsí je stejně jako jiných produktů nepřeberné množství. Podle jejich popisu na balení nebo v e-shopech mají všechny spoustu pozitiv a určitě v každé z nich najdeme aspoň jednu výhodu, kterou bychom od budoucího trávníku očekávali. Všechno ale může být úplně jinak. Upřímně doporučujeme neřídit se slepě fotografií tmavě zeleného trávníku na obalu, protože obsahem téměř nikdy takového trávníku nedosáhnete, nebo výběrem travní směsi, která je tak náročná na údržbu, že po krátké době bude péče o trávník noční můrou a ne relaxací.

Výběrem správné travní směsi bychom měli zohlednit především klimatické podmínky samozřejmě s výhledem na jejich vývoj. Dále je důležité zvážit množství času a i peněz, které budete ochotni trávníku věnovat na jeho údržbu, jakou je pravidelná seč, zálivka, hnojení, odstraňování plsti a časová investice do důsledného dodržování integrované ochrany trávníků.

K výběru vhodné travní směsi je určitě dobré zohlednit i dobu její použití a to jak formou výsevu, tak dosevu. A to vše by mělo být na požádání sděleno prodejcem, nebo alespoň vedeno na obalu. Nerespektování všech uvedených doporučení vede k následným problémům, které celou investici ať časovou, nebo finanční zmaří. Jakou travní směsí si na své zahradě trávník založíte, záleží jen na vás. My se následujícími fakty budeme snažit pouze výběr typu budoucího trávníku usnadnit. To ale neznamená, že přečtením těchto základních informací se doberete k námi doporučenému typu travní směsi. Všem klientům, kteří nám dají důvěru v otázce nákupu, se snažíme formou konzultace vytipovat nejvhodnější travní směs a předat informace vedoucí k úspěšnému založení trávníku.
Neodpustím si ale opět podstatnou poznámku o výrobě, nebo mnohdy k tzv. přebalení travních směsí. Komponenty ve mnoha segmentech, tudíž i komponenty k založení trávníků se dělí na hobby a profesionální. Jestliže chcete dosáhnout profesionální kvality trávníků, nenechte se zlákat krásnými barevnými krabičkami nebo jinými mnohdy klamavými reklamami na billboardech u komunikací. Je pravidlem až na velmi malé výjimky, že balení profesionální travní směsi je o hmotnosti 25 kg. Na jeho obalu (štítku - míchacím protokolu) jsou uvedeny všechny podstatné informace včetně druhového složení, data výroby (plnění namíchané směsi do pytlů) atd. 

Travní směsi odolné chorobám a suchu v e-shopu

Ostatní klasické travní směsi v e-shopu

Travní druh Počet semen na 1 kg Velikost semínka
Kostřava rákosovitá 420000 8,0 mm
Jílek vytrvalý 550000 7,0 mm
Kostřava červená 1200000 6,0 mm
Kostřava ovčí 1700000 5,0 mm
Lipnice luční 4200000 2,7 mm


U profesionálních certifikovaných travních směsí se před a při výrobě sleduje zejména čistota , klíčivost a vlhkost

Za čistotu travní směsi se považuje čistota druhu. Je velmi důležité, aby travní směs neobsahovala jiné, mnohdy nežádoucí travní nebo dokonce plevelnaté druhy ve větších množstvích. Laboratorní zkouška nejvyšší kategorie s označením S (čistota 100%) se provádí až z 25.000 kusů semen a to ručně (standardní vzorek je 2500 semen). Někteří producenti semen se řídí i nižší normou tzv. standardní EU normou, která povoluje 1 – 1,5% jiných (jakýchkoli) semen, kde ale jeden nežádoucí druh může být zastoupen maximálně v počtu 1%.

Nikdy nepoužívejte anonymní travní směsi bez záruky certifikace. A dále bych byl velmi opatrný především na akční produkty obchodníků, kteří se na prodej a realizaci trávníkových komponentů nespecializují.

Klíčivost semen není a ani nemůže být 100% ze všech semen v balení. Klíčivost dle normy je 75-80% dle druhu, kdy jílek vytrvalý klíčí z 80% , kostřava červená z 75% a lipnice luční také z 75%.

Travní druhy - porovnání velikostí

Tato skutečnost by měla být zohledněna při budoucím výsevu, nebo dosevu – více níže.

Vlhkost výrazně ovlivňuje dobu trvanlivosti – dobu skladování travní směsi. Obecně platí, že čím jsou semena menší, tím dokáží přežívat delší dobu bez ztráty klíčivosti. Lipnice a psineček mají dobu trvanlivosti bez povolených ztrát klíčivosti až 10 i více let, jílky vytrvalé, kostřavy rákosovité vydrží 5-10 let a nejméně kostřava červená 3-5 let. Vše pouze v případě vhodného skladování, což je nízká vzdušná vlhkost a nízká stálá konstantní teplota – teplota bez výrazných výkyvů.

Je důležité, v jakém prostředí se nacházejí prodávané travní směsi. Zejména plechové haly s předpokladem vysokých teplot v letním období jsou pro skladování nejméně vhodné. 

Úspěch nemůže být dostatečný jen při správné volbě travní směsi, ale také v technologii aplikace, která je důležitá nejen při výsevu, ale i dosevu.Výsevy a dosevy – doporučení k postupu provedení

se provádějí v době, kdy mají jednotlivé druhy konkrétní travní směsi ideální podmínky pro vzcházení. Jedná se o trávníkové druhy, které klíčí od nízkých a po druhy dobře klíčící při teplotách vyšších, a dále je nutné přizpůsobit typ travní směsi teplotám příznivým pro růst a vývoj již vzklíčených rostlin. Při dosevu je nutností omezit konkurenci stávajícího porostu a to z hlediska stínu, odběru vody a tím i živin a nedostatku životního prostoru. Navíc je dobré znát, že původní rostliny kořenovými výběžky vylučují homeopatické látky, které brzdí růst a vývoj rostlin nových – boj starých rostlin, proti přítomnosti rostlin nových. Omezení tohoto jevu můžeme docílit správně zvolenou minerální výživou a dostatečnou zálivkou, která vyloučené nežádoucí homeopatické látky tzv. naředí. Mechanickým řešením může být téměř až skalpování starého porostu, který svoji energii bude dávat do své vlastní regenerace a ne do boje proti konkurenci nových rostlin. Před dosevem je potřeba zvětšit životní prostor novým rostlinám např. vertikutací a je nutné, aby dosetá semena měla vždy kontakt s půdou, nejlépe s bezplevelným trávníkovým substrátem naneseným profesionálním rozrovnávacím válcem.

Množství pro dosev (g/m2) by se mělo přibližovat, nebo i rovnat stejným hodnotám jako při výsevu. V USA se dokonce doporučuje dosev až v dvojnásobném množství než v případě výsevu.


Teplota při založení nebo renovaci trávníku

Při výsevu nebo dosevu tzn. při vzklíčení a následném vzcházení a zapojení je důležitá teplota. Jílek jednoletý, jílek hybridní klíčí již od 3-4C . Výsevy, nebo dosevy těmito odrůdami nedocílíme vytrvalé a výrazně okrasné trávníky, je to jen tzv, záchranné řešení pro zelenou plochu při nízké teplotě. Tetraploidní jílky potřebují pro vzrůst v nízkých teplotách více času, na ještě vyšších teplotách jsou závislé lipnice a kostřavy červené a nejvyšší teploty pro klíčení a rozvoj potřebuje kostřava rákosovitá. Pozor ale na výsevy v horku – travní směs se díky kombinaci vysokých teplot a zálivce nenávratně poškodí.

Teploty jsou rozhodující i pro rozvoj a zapojení nově vzklíčených travních druhů.

Nejrychlejší v zapojení jsou jílky vytrvalé - jednoletý, hybridní následuje tetraploidní (odolný proti zátěži a klimatickým podmínkám) a diploidní a významně se zde prosazuje i kostřava rákosovitá. Nejvíce problematická je lipnice luční – velmi pomalu klíčí (3-4 týdny) a velmi pomalu se v okolním porostu prosazuje. Jestliže by byl požadavek na trávník s dominancí lipnice luční, je vhodné provést nejprve výsev touto čistou odrůdou a později (nejlépe po vzklíčení zaseté lipnice) doset ostatními žádanými druhy. 
Lipnice luční je ale jako jediná  rostlina po zapojení schopná v ideálních podmínkách svými výběžky pokrýt až 1m2 za rok (v případě volného prostoru a ideálních podmínek).

Četnost sečí v závislosti na druzích

Při výběru správné travní směsi je možné také zohlednit i travní druhy z hlediska přírůstku hmoty tzn. můžeme ovlivnit četnost sečí trávníku. Travní druhy s nízkým přírůstkem hmoty (méně sečí z důvodu pomalého růstu) mají kostřava ovčí a kostřavy červené. Lipnice luční a jílky vytrvalé mají velké rozdíly v rychlosti růstu a to v závislosti na jednotlivých druzích. U kostřavy rákosovité je růst velmi rychlý, ale u kostřav rákosovitých šlechtěných je už předpoklad růstu pomalejšího někde na úrovni kostřav červených.

Choroby a travní druhy

z našich zkušeností vyplývá, že víc než na travních druzích záleží na stále se měnících klimatických podmínkách. Správcům trávníků to přináší komplikace především v častých extrémech ve formě vysokých, nebo naopak nízkých teplot a v dobách, kdy to není neobvyklé. Střídají se období značného sucha a následných vydatných srážek. Měnící se klimatické podmínky, především jejich změny je důležité nepřehlížet ale naučit se na ně reagovat, zejména pak na prodlužování vegetační doby trávníků a tím i prodloužení doby vhodné pro výskyt chorob.
Druhově dobře chorobám a jiným stresovým podmínkám, především suchu, odolávají šlechtěné kostřavy rákosovité obsažené ve speciálních směsích MLD ARMANI, MLD ESTRENA, ale i určité odrůdy tetraploidních jílků – např. travní směs MLD FABIAN, nebo MLD SUCHO SPORT  což je nová travní směs 4turf jílků vytrvalých speciálně šlechtěných na sucho a šlechtěné kostřavy rákosovité.
Více o ochraně trávníků před chorobami bez použití fungicidů se dozvíte na kurzu Trávníky ve světě bez pesticidů

Přijměte naše doporučení

z hlediska výše uvedeného a našim zkušenostem se sledovaným trávníkem v extrémním prostředí u chorvatského Splitu můžeme v případě požadavku mírně extenzivní údržby doporučit travní směs obsahující dominanci šlechtěné kostřavy rákosovité s nízkým podílem 4turf jílku vytrvalých a lipnic lučních. 
Tyto travní směsi máme v nabídce pod označením MLD ESTRENA a MLD ARMANI 


Výhody výsevu, nebo dosevu rekreačního, parkového trávníku travní směsi MLD ESTRENA

Složení 80% šlechtěná kostřava rákosovitá ESTRENA, 10% tetraploidních jílků vytrvalých, 10% lipnic lučních

 • krásná, tmavě zelená barva po celé vegetační období
 • velmi, velmi jemná textura listů
 • tolerance vůči teplu, vlhku a sešlapání
 • odolnost proti suchu
 • odolnost proti mechanickému útlaku rostlin (zátěži)
 • vysoká odolnost proti zasolení
 • odolnost proti infekčním chorobám
 • pomalejší růst rostlin

Travní směs MLD ESTRENA v e-shopu

Výhody výsevu, nebo dosevu rekreačně sportovního trávníku travní směsi MLD ARMANI

Složení 70% šlechtěná kostřava rákosovitá ARMANI, 20% tetraploidních jílků vytrvalých, 10% lipnic lučních.

 • velmi rychlé zapojení po vzklíčení
 • hustý, zelený porost vhodný i pro dosev (přesev) stávajících trávníků
 • odolnost proti suchu
 • odolnost proti mechanickému útlaku rostlin (zátěži)
 • vysoká odolnost proti zasolení
 • odolnost proti infekčním chorobám
 • pomalejší růst rostlin

Travní směs MLD ARMANI v e-shopu

Výhody výsevu, nebo dosevu sportovního trávníku travní směsi MLD SUCHO SPORT

Složení 60% 4 turf jílek vytrvalý odrůda TETRADRY, 30% šlechtěná kostřava rákosovitá, 10% lipnice luční

4 turf jílek vytrvalý, odrůda TETRADRY - vlastnosti

 • Vynikající odolnost vůči suchu
 • Vynikající vizuální hodnota během velkého sucha
 • Odolnost vysokým teplotám
 • Perfektní doplněk se šlechtěnou kostřavou rákosovitou
 • Vhodný i jako doplněk směsí s klasickými diploidnmi jílky vytrvalými
 • Vzhledem k odolnosti na horko neztrácí barvu v letním odbodí - stejně jako kostřava rákosovitá 

Travní směs MLD SUCHO SPORT v e-shopu

Výhody výsevu, nebo dosevu zátěži odolávající travní směsi MLD Fabian

složení 70% odrůdy Fabian, 100% 4turf jílky vytrvalé

odrůda 4turf Fabian dobře odolává biotickým i abiotickým typům stresu (tolerance chorob a jiných stresových faktorů):

 • travní rzi
 • červená nitkovatost
 • fusarium - plíseň sněžná, letní fusarióza
 • listové skvrnitosti
 • tolerance mechanické zátěže a výborná regenerace
 • z jílků vytrvalých snáší dobře horko / sucho a zimní stres

Vlastnosti 4turf Fabian (Stupnice 1-9, kde 9 = nejlepší nebo nejvýraznější):

 • hustota 7
 • jemnost 6
 • tolerance mechanické zátěže 8
 • odolnost proti travní rzi 9
 • zbarvení 7
 • tolerance proti červené nitkovatosti 8
 • tolerance zasolení 9

Travní směs MLD Fabian v e-shopu


Ostatní klasické travní směsi v e-shopu