Úvod » Postupy » Postupy

Postupy a informace při renovaci a rekonstrukcích stávajících trávníků a zakládání trávníků nových 

Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky? Proškolíme profesionály i uživatele.

Okrasné trávníky

Spokojená zákaznice
Námi provedená první realizace

Pod pojmem okrasné trávníky rozumíme takové travní porosty, které mají především esteticky působit. Nepředpokládáme u nich pravidelné sešlapávání, ani jiné poškozování, proto není nutné, aby byly velmi odolné vůči mechanické zátěži. Od okrasných trávníků požadujeme, aby byly husté, jemné a vyrovnané.
Po většinu vegetačního období by se měly zelenat a budou tvořit málo hmoty, ale zároveň budou schopné rychlé regenerace po případném poškození.

Vzhled okrasných trávníků je značně ovlivněn úrovní jejich ošetřování.

Samozřejmostí by mělo být dostatečné a pravidelné hnojení (podrobné  informace), závlaha (podrobné informace) dle potřeby a pravidelné sekání (podrobné informace) za sucha vhodnou (s ohledem na výměru trávníkové plochy), čistou (vymytou) sekačkou s ostrým vřetenem, nebo nožem. Je nutné dodržovat hygienu trávníku - posekanou hmotu co nejlépe sbírat, aby se omezilo plstnatění trávníku. Přesto se zejména u starších trávníků nevyhneme potřebě vertikutace (2x ročně), aby se dlouhodobě uchoval pěkný a zdravý vzhled.
Jestliže ale nejsme se vzhledem trávníku ani po řádně prováděné údržbě spokojeni, můžeme se rozhodnout pro jeho celkovou

 • rekonstrukci (odstranění stávajícího trávníku, kultivace a založení trávníku nového), nebo jen pro
 • renovaci (léčba chorob, odstranění nebo omezení výskytu plevelů, vertikutace, zahuštění trávníku dosevem).

 


1x1


Rekonstrukce, renovace trávníků včetně kultivace vegetační vrstvy při zakládání nových trávníků, kultivace při jejich rekonstrukcích, nebo při renovaci trávníkových ploch stávajících.

„Stroje jsou od toho aby pracovaly, lidé od toho, aby přemýšleli“

Ke zlepšení stavu zanedbaných trávníkových ploch mnohdy postačí provádění pravidelné a důsledné údržby dle jednoduchých zásad. Příroda potom sama podpoří jeho dokonalou regenerační schopnost. Trávník na fotografii měl před krátkým časem nažloutlou barvu s řídkými suchými listy, byl zaplevelený, zdecimovaný neléčenými chorobami, špatně prováděnou sečí a nevhodnou minerální výživou.

Pro velké množství různých a mnohdy si vzájemně odporujících informací je rozhodně dobré spolehnout se na svůj zdravý „selský rozum“. Účelem následujících informací je poskytnout dostatek prostoru k závěrům, které se při jejich uskutečnění stávají budoucí investici při údržbě rekonstruovaných, nebo nově založených travnatých plochách a to nejen zahrad rodinných domů, ale i sportovně využívaných trávníků.
U trávníků nově zakládaných je prvním velmi důležitým bodem řádně provedená kultivace.

Ale jak postupovat při renovaci trávníku? Rovněž je důležité rozhodnutí, kdy je ještě rozumné z hlediska investic renovaci provést a nebo kdy už renovace převýší investici finanční a časovou nad celkovou rekonstrukci trávníku. Pro pomoc při rozhodování jakým způsobem založit nový trávník nebo při nerozhodnosti, zda rekonstruovat nebo jen renovovat stávající trávník, přikládáme jednoduchý systém celého postupu s odkazy na podrobnější vysvětlení jednotlivých témat, nebo i jednoduché interaktivní schéma. Při Vaší nerozhodnosti, jakým směrem se ubírat, nebo při úplném nepochopení pracovního postupu se můžete s žádanou otázkou na nás obrátit. A s citátem

„klást hloupé otázky nadělá méně škody než napravovat hloupé chyby“

se neobávejte v případě nejasností optat na jakoukoli informaci.

1x1

Schema obnovy trávníkové plochy


1x1

Obsah článku:

 1. Schéma cesty k čistému a zdravému trávníku

 2. Kdy je schopný stávající trávník renovace, nebo je již potřebná celková rekonstrukce...

 3. Sloupnutí drnu nevyhovujícího trávníku patří mezi první úkony při rekonstrukci trávníku

 4. Kultivace vegetační vrstvy pro založení nového trávníku výsevem, nebo položením trávníkových koberců – doporučený pracovní postup

 5. Rovnání kultivované a propískované vegetační vrstvy

 6. Příprava plochy před výsevem, nebo položením trávníkových koberců

 7. Výsev

 8. Dosev lokální, nebo dosev plošný ve formě renovace trávníku

 9. Výhody při zakládání trávníku formou trávníkových koberců včetně přípravy a pracovního postupu

 10. Pokládky trávníkových koberců se neobávejte

 11. Pokládkou trávníkového koberce to nekončí

1x1

Kdy je schopný stávající trávník renovace, nebo je již potřebná celková rekonstrukce...

1) Zaplevelení převážně jednoděložnými plevely  

Aplikaci selektivních herbicidů a fungicidů provádějte především v závislosti na výměře trávníku a množství účinné látky. Roztok je vzhledem k úspěšnosti vhodné aplikovat přesnými postřikovači, nebo si prostor rozměřit na pravidelné sekce, směs na tyto jednotlivé sekce rozdělit a postřikovat postupně.
Při údržbě, nebo renovaci trávníku je rozhodující nezaměnit selektivní herbicid za herbicid totální! Obnova trávníku po postřiku totálním herbicidem již není možná a jediným řešením je provést celkovou rekonstrukci.
Trávník v počátku rekonstrukce z důvodu zaplevelení psinečkem výběžkatým, který se do trávníku dostal dosevem hobby směsí pod označením "GOLF". Díky tomuto dosevu hobby produktem v řádech stokorun se provedla rekonstrukce v řádech desítek tisíc.
Velký pozor na psineček výběžkatý v trávníku

Plevele se dělí na

a podle tohoto klíče se rozhodujeme k použití druhu jejich likvidace, nebo výrazného omezení. 

Dvouděložné plevele se v trávnících likvidují až na výjimky poměrně snadno a to za použití pesticidních přípravků, které se podrobněji nazývají selektivní herbicidy. Upozorňuji, že selektivních herbicidů je nemalé množství, určených
převážně pro zemědělské účely. Nás budou při renovaci, nebo údržbě zajímat výhradně selektivní herbicidy pro likvidaci dvouděložných plevelů v trávnících(… více k selektivním herbicidům určených pro trávníky). V poslední době se nám díky nedostatečné osvětě prodejců, na které se zákazník s důvěrou obrací, množí otázky, jak postupovat při záměně selektivního herbicidu za totální. Pro renovaci trávníku je rozhodující nezaměnit selektivní herbicid za herbicid totální! V případě záměny ihned zapněte závlahu, ale ve velmi krátké době a příznivých podmínkách po aplikaci totálním herbicidem není již možné výrazně snížit nevratné poškození postižených travnatých ploch ani důkladným oplachem.

 • Zaplevelení lipnicí roční (…více o lipnici roční + foto), zaplevelení kostřavou rákosovitou (…více o kostřavě rákosovité + foto) nebo ježatkou kuří nohou (…více o ježatce kuří noze + foto) – rozhodnutí jestli renovovat, nebo rekonstruovat závisí na stupni zaplevelení a velikostí a hustotě trsů. Jestliže je lipnice roční, nebo kostřava rákosovitá v trávníku ojediněle, omezil bych ji renovací s dosevem, ježatka se dá intenzivní sečí vysekat, nebo použijte selektivní herbicid. Při masivním rozšíření ježatky kuří nohy v trávníku bych zvolil rekonstrukci trávníku.
 • Zaplevelení pýrem plazivým (…více o pýru plazivém + foto), nebo psinečkem výběžkatým, který je vůči ostatním trávníkovým druhům agresivní a nadměrně se zaplsťuje a tím celý trávník znehodnocuje jak vizuálně
  (suchá místa vzniklá přílišnou koncentrací rostlin), tak i nadměrným zvyšováním povrchu zaplstěného trávníku. Při výskytu pýru plazivého a psinečku výběžkatého bych rozhodně provedl rekonstrukci. U pýru plazivého dokonce v kombinaci s aplikací totálního herbicidu.
Jílovitá, nenasákavá a místy již splavovaná zemina. Tento stav vegetační vrstvy je před naším zásahem velmi častý.
Zhutnělá vegetační vrstva, hlavní příčina zdrnovatělého trávníku plného mechu a plstě.
Celá vegetační vrstva by měla mít stejné vlastnosti, každá odchylka bude na trávníku vidět. Mapy zřejmě neodstraněných rozkládajících se kořenů jsou díky dusíku, který se z nich uvolňuje jasně patrné a to díky především horší kvalitě vegetační vrstvy v pravé části.
AGRO CS, plocha pro pokusná políčka jednotlivých trávníkových odrůd a druhů před kultivací
AGRO CS, pokusná plocha po kultivaci
AGRO CS, plocha pro pokusná políčka jednotlivých trávníkových odrůd a druhů po kultivaci trávníkovým zakladačem
Dostatečně propískovaná a zkultivovaná zemina v tloušťce 12 cm je ideální vegetační vrstvou pro založení nového trávníku
Mírně přerostlé okraje betonových obrubníků můžete upravovat strojně ořezávačem, nebo ručně pevným nožem. Práce ořezávače trávníků SE-101 (... více na https://www.travnik-realizace.cz/kategorie/zahradni-technika-pro-udrzbu-travniku-a-jeho-okoli/)

2) Nevhodné složení vegetační vrstvy trávníku

Jedním z několika předpokladů stále zeleného a zdravého trávníku je prudce nasákavá vegetační vrstva o mocnosti 12-13 cm (kořínky trávníkových rostlin dosahují délky 8-12cm, je tedy zbytečné posílat živiny do hloubky, na kterou kořeny nedostanou, nebo naopak při nízké vrstvě se kořeny trávníku hloubce vrstvy přizpůsobí a tím se oslabí – např. rapidně sníží svou odolnost proti suchu). Nasákavost půdy docílíte přidáním a zároveň důkladným a rovnoměrným zapravením písku nejlépe trávníkovým zakladačem, u kterého zadní válec nastavíte na výšku 13-15 cm ( platí jen pro výsev u budoucího položení trávníkových koberců odečtěte 2-2,5 cm z důvodu tloušťky travního drnu), tím docílíte důkladné promixování 12-13 cm ( u koberců cca. 10 cm) vrstvy. Za ideální poměr písku/půdy považuji 50/50 v případě intenzivně využívaného trávníku poměr písku zvyšte na 60/40. Použitý písek nesmí obsahovat prachové částice, jeho nejmenší zrno nesmí být menší než 0,4 mm! V opačném případě ve velmi krátké době dojde k nadměrnému uhutnění již kultivované vrstvy a tím ke ztrátě nasákavosti. Ideální je použití křemičitého písku, ale velmi podobnou službu udělá i podstatně levnější písek říční. Dosavadní stav a vhodnost stávající vegetační plochy ověříte následujícím způsobem. Do vyšší nádoby (např. použijte nepotřebný kbelík) udělejte na dně několik otvorů. Dovnitř vložte stávající půdu průměrné kvality s ohledem na celou plochu odebranou z celého profilu 13 cm, nebo udělejte další testy z jiných míst. Vrstvu nášlapem uhutněte a do nádoby nalejte vodu. Vaše vegetační vrstva je vhodná pro trávník za předpokladu okamžitého vsáknutí vody s minimálním propouštěním díky provrtaným otvorům na dně nádoby. Jestliže po nalití voda po určitou dobu leží na uhutněné půdě a po vsáknutí otvory vytéká, je nutné do půdy vhodný písek zapravit. V tomto případě bych rozhodně provedl rekonstrukci - včetně důkladného propískování celé vegetační vrstvy pomocí trávníkového zakladače.

Proč použít trávníkový zakladač, nestačí kultivátor? Trávníkový zakladač přesně nastavíte do jaké hloubky se mají nože zařezávat a tato hloubka je v celé ploše konstantní. Celá vegetační vrstva by měla mít stejné vlastnosti, každá odchylka bude na trávníku vidět. Vyjímkou jsou pouze místa, kde se trávníku z různých příčin dobře dařit nebude (stín, nadměrné vlhko, špatná cirkulace vzduchu, svah vystavený celodennímu slunečnímu záření atd.) Tato nestandardní místa vyžadují specifické složení vegetační vrstvy s ohledem na konkrétní vliv. Vřele Vám doporučuji v těchto místech trávník nezakládat (rozšiřte okrasné záhony na úkor trávníku … více na www.mulcovacifolie.cz), následná údržba je velmi náročná a vyžaduje odborné znalosti.

Trávníkový zakladač (neboli trávníková fréza) svými noži otáčejícími se proti směru pohybu drtí půdu v nastavené hloubce a prohazuje ji sítem, které zachytává hrubé nečistoty, včetně menších kamenů. Ty potom ukládá na dno a na povrch umisťuje jen sypkou a čistou zeminu. Větší kameny stroj vyhazuje do stran. Kultivátor otáčí svými noži po směru práce, takže v jílovitých, nebo kamenitých zeminách nemá šanci dosáhnout žádané hloubky, mnohdy není schopen se ani do půdy zaříznout a je nutné provést narušení profilu jiným způsobem (orbou). Je až komické pozorovat profesionální firmu, které
kultivátor i s obsluhou doslova odjel bez jediného řádného zářezu do ní. 

Kultivátor rovněž nemůže svou konstrukcí půdu s pískem tak důkladně promíchat jako zakladač a to ani za cenu opakované práce. Rovněž dodržet 12-13 cm vrstvu je velmi nereálné.
Jestliže se z jakéhokoli důvodu rozhodnete svůj trávník pouze renovovat a již uhutnělá vegetační vrstva nesplňuje žádanou nasákavost, provádějte tzv. nemechanickou kultivaci pravidelným pískováním a to 0,5 kg ( toto množství písku nepoškodí nové rostliny při nástupu horkých letních dnů) písku na 1 m2 každý měsíc. Ve stinných problematických místech zejména při výskytu mechu, nebo řas dávku i četnost aplikací můžete zvýšit. 

Pravidelnou zálivkou bude písek pomalu klesat do spodních vrstev, které odlehčí a usnadní odvod vody z povrchu lepším vsakováním. Tím se odstraní i jedna z příčin výskytu mechu (na likvidaci mechu použijte speciální přípravek) a řas znehodnocujících zejména okraje trávníkových ploch. Pískování by mělo být prováděno pískem neobsahujícím menší částice než 0,4 mm a co nejrovnoměrněji (např. použitím seček), což bez patřičné přesné techniky není zrovna jednoduché (…více na stránkách www.technikaprotravnik, odstavec aplikátory granulovaných hnojiv, travních směsí a písku)

3) Navýšení okraje trávníků způsobující jeho přerůstání přes obrubník

Nadměrné přerůstání trávníku přes instalovaný plastový obrubník Garden Diamond. Jeho správná výška má být u tohoto typu 2,5 cm pod horní hranou.Okraje trávníků bývají tzv. achillovou patou pevně uzavřených travnatých ploch, zde většinou začínají problémy vedoucí k částečným, nebo celkovým rekonstrukcím. Všechny podrobné informace, založené na našich zkušenostech jsme uveřejnili na www.plastoveobrubniky.cz, kde dohledáte nejen problémy se kterými se potýkáte, nebo potýkat budete, ale i návrhy jejich řešení.
Okraje trávníků uzavřené do obrubníků narůstají do výšky rychleji než trávník na volné ploše. Je to způsobené zejména nemožností použít strojní odstranění plsti. Tím se mění i druhové složení trávníku, mnohdy v převaze nežádoucích trávníkových rostlin (kostřava rákosovitá, lipnice luční, psineček výběžkatý atd.) Díky plsti jsou okraje trávníku zdrojem vzniku infekčních onemocnění, která se běžnou údržbou plošně rozšiřují. Okraje trávníků jsou mnohdy vystaveny nedostatečným, nebo nadměrným dávkám minerální výživy a díky nedostřiků, nebo nežádoucím přestřiků dávkám fungicidů a selektivních herbicidů. Nevhodné betonové obrubníky bez izolantů (…více k izolantům betonových obrubníků) odebírají svou nasákavostí rostlinám trávníku v jejich blízkosti vodu a s ní i živiny a tím způsobují nejen
poškození, ale i mortalitu v podobě nevzhledných suchých pruhů. Ideální výška trávníku u obrubníku dělící trávník a chodník je 0,5 cm pod horním okrajem obrubníku. Jestliže trávník lemuje okrasný záhon, tuto výšku můžeme zvýšit v závislosti na typu obrubníku a to až na 2,5 cm. Je holý nesmysl zakládat trávník zároveň s horní hranou obrubníku a to u každého typu. Jestliže trávník přerůstá přes horní okraj obrubníku, nebo se už musí pravidelně ořezávat, proveďte buď rekonstrukci jen okrajů trávníku (sloupnutí travního drnu, odebrání přebytečné zeminy, navýšení na správnou úroveň propískováním a na bezplevelný substrát proveďte výsev, nebo položte trávníkový koberec – vše v souladu s pokyny uvedenými na www.plastoveobrubniky.cz), nebo je-li tento problém v kombinaci s nevhodnou vegetační vrstvou popsanou v bodě 2, proveďte celkovou rekonstrukci trávníku.


PoradenstvíMáte další otázky k rozhodnutí rekonstruovat, nebo jen renovovat stávající trávníkovou plochu? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

Sloupnutí drnu nevyhovujícího trávníku patří mezi první úkony při rekonstrukci trávníku

Ruční slupování je velmi obtížné a fyzicky namáhavé
Trávníkový zakladač rozdrtí drn na malé kousky v hloubce, kterou nastavíte na zadním válci
Travní drn sloupnutý profesionální slupovačkou - precizně a rychle

Při rozhodnutí rekonstruovat trávníkovou plochu je nutné stávající kořenový systém do hloubky několika centimetrů odstranit. Jestliže se na původní trávníkové ploše vyskytují odolné jednoděložné plevele množící se kořenovými podzemními výběžky např. Pýr plazivý je určitě rozumné začít postřikem celé trávníkové plochy totálním herbicidem, jehož účinným látkám musíme dát čas k působení. Aby byla likvidace úspěšná, měla by být provedena v období, kdy je trávník aktivní v růstu ( neaplikujte totální herbicid od pozdního podzimu do časného jara) a samozřejmě v době, kdy jsou očekávány dešťové srážky, které by roztok z listů opláchly.
Malé plochy se dají sloupnout ručně pomocí ostré lopaty, nožů, potu a mozolů…
Strojně se starého drnu můžete zbavit pomocí trávníkového zakladače, nebo slupovačky. Trávníkový zakladač svými noži roztrhá trávník na výšku nastavitelnou zadním válcem. Velkou nevýhodou tohoto způsobu je pracné vyhrabávání
a odstraňování kusů drnů různých velikostí z plochy, výhodou je dostupnost stroje.
Perfektní sloupnutí dosáhnete strojem, který se nazývá slupovačka travních dnů. Vibrací řezacího nože dochází k oddělení travního dnu v různých hloubkách a šířkách v závislosti na šířce nože. Za ideální slupovačku považuji silný a robusní (pozor na malé a nevýkonné slupovačky, kde často stroj musí obsluha svou silou nutit k pohybu vpřed) stroj nejlépe s hydrostatickým pohonem a s rychle vyměnitelnými slupovacími noži v různých šířkách. Jedním strojem tak můžete díky šířce nožů až 60 cm provést nejen rychlé sloupnutí trávníkových ploch velkých rozměrů a to až do hloubky 6 cm, ale i sloupnutí 30 cm travního drnu před hloubením drážek např. automatického zavlažování.

Použití profesionálního strojeV případě záměru odstranění travního drnu můžeme nabídnout práci profesionálního stroje trávníkového zakladače, tel. 777 606065

 
Kultivace vegetační vrstvy pro založení nového trávníku výsevem, nebo položením trávníkových koberců – doporučený pracovní postup

Při poradenství se setkávám často s hrdým argumentem majitele budoucího trávníku o dovezené černé ornici (dokonce jsem narazil i na přivezené bahno z rybníka), kterou nahradil stávající tzv. méně úrodnou půdu. Na fotografii je typický vzhled trávníku s touto těžkou zeminou.
Trávníkový zakladač na pevném rovném povrchu nastavte tak, aby zadní válec byl ve výšce 13-15cm, potom budou nože mixovat půdu s pískem do konstantní hloubky 12-13cm. Aby se stroj díky omezeným vstupům vůbec dostal k rekonstruované ploše, používáme zakladač o šířce necelých 80cm.
Po celou dobu rekonstrukce a především při kultivaci si nechte označené nejlépe viditelnými praporky všechny v trávníku skryté zahradní komponenty jako jsou postřikovače automatického zavlažování, boxy s elektromagnetickými ventily, nebo vodní zásuvky
Nejprve pečlivě z celého povrchu odstraňte všechny viditelné pevné předměty organické i anorganické, zabráníte tím možnému poškození stroje. Pak přichází na řadu písek, kterým plochu převrstvěte v tloušťce až 6 cm, v závislosti na jeho obsahu v půdě. Při této realizaci byla kultivovaná zemina velmi těžká, nepropustná a jílovitá. Při dešti díky svažitému terénu k domu se na ní zejména v blízkosti domu hromadila voda, zemina byla rozměklá a několik centimetrů se při chůzi propadala.
Zeminu u okrajů odházejte a po propískování a kultivaci vraťte zpět. Na zeminu u okrajů dávejte větší množství písku než na plochu.
U pevných většinou betonových okrajů zejména je-li snížena mocnost vrstvy betonem držící samotný obrubník pečlivě zeminu odházejte na plochu a přidejte písek, aby zakladač mohl tuto zeminu dostatečně propískovat. Po odházení nezapomeňte na instalaci izolantů betonových obrubníků a to do hloubky cca. 10cm

Přípravu vegetační vrstvy pro trávník se rozhodně nevyplatí podceňovat. O jejím významu a účelu pro trávníkovou plochu jsem již výše uvedl dostatek informací (…více v článku v článku „nevhodné složení vegetační vrstvy trávníku“), kde je i zmínka o způsobu zjištění její stávající funkce a tím možné potřebě úpravy.
Budu vycházet z průměrného stavu zemin, které jsou na zahradách rodinných domů, nebo které nedočkavý majitel po sousedských radách v dobré víře na svůj pozemek přivezl. Při poradenství se setkávám často s hrdým argumentem majitele budoucího trávníku o dovezené černé ornici (dokonce jsem narazil i na přivezené bahno z rybníka) , kterou nahradil stávající méně úrodnou půdu. Tak toto je z ekonomického hlediska ta nejhorší možná varianta. Stávající zeminu pakliže není její nadbytek, nebo neobsahuje větší množství jakýchkoli pevných předmětů neodvážejte, ale kultivujte

Mezi základní stavební prvek rostlin trávníku patří dusík, který rostlina převážně kořeny nasává do svého systému a využívá ho pro své další buněčné dělení – ukládá ho do listů. Ten v souladu se základní údržbou trávníku pravidelně odsekáváme a z hlediska hygieny trávníku odstraňujeme z trávníkové plochy. Takže se uložený dusík zpět nevrací, ale je neustále potřeba další.

Ani v nejčernější ornici se dusík dlouho neudrží – musí se uměle dodávat a to hnojením zejména aplikací nejrozšířenější formy granulovaného hnojiva různých forem (…více na www.hnojenitravniku.cz).

Proto není důležité kolik obsahuje živin navezená půda, ale do jaké míry dokáže vodu a tím i živiny absorbovat a následně i zadržet. Rozhodně se vyvarujte radám do vegetační vrstvy přidávat koňský nebo jiný hnůj, nebo dokonce kaly z čističky. Rady těchto tzv. „lidí co žijí v souladu s přírodou“ vedou k možným následným nemalým problémům, v případě kalů z čističek i ke kontaminaci půdy. 
Nejprve pečlivě z celého povrchu odstraňte všechny viditelné pevné předměty organické i anorganické, zabráníte tím možnému poškození stroje. Pak přichází na řadu písek, kterého je v půdě u rodinných domů převážný nedostatek. V tomto případě celou budoucí trávníkovou plochu i s rezervou 0,5 cm do horní usazovací části obrubníku (0,5 cm jen u výsevu – při budoucím položení trávníkových koberců počítejte ještě s tloušťkou travního drnu 2-2,5 cm!) převrstvěte 5-6 cm písku
o zrnitosti min. 0,4 mm tak, aby horní část písku byla v rovině s pevnými prvky určujícími tzv. nulu (např. obrubníky chodníků, teras atd.). U těchto pevných, většinou betonových okrajů zejména je-li snížena mocnost vrstvy betonem držící samotný obrubník, pečlivě zeminu odházejte na plochu a přidejte písek, aby zakladač mohl tuto zeminu dostatečně propískovat. Po odházení nezapomeňte na instalaci izolantů betonových obrubníků! A to do hloubky cca. 10cm (…více k izolantům betonových obrubníků).
Trávníkový zakladač na pevném rovném povrchu nastavte tak, aby zadní válec byl ve výšce 13-15 cm, potom budou nože mixovat půdu s pískem do konstantní hloubky 12-13cm. Aby se stroj díky omezeným vstupům vůbec dostal k rekonstruované ploše, používáme zakladač o šířce necelých 80cm. 
Trávníkový zakladač veďte rovně a další dráhu rovnoběžně s předchozí s dostatečným překrytím. Je důležité nevynechat žádné místo, případné vady by se na budoucím trávníku projevily. Po dokončení rovnoběžné kultivace celou plochu zkultivujte po celém obvodu budoucího trávníku. U betonových obrubníků propískovanou zeminu přihrňte k izolantům do výšky o 0,5 cm nižší, než je horní hrana obrubníku.Použití profesionálního strojeV případě záměru kultivace vegetační vrstvy můžeme nabídnout práci profesionálního stroje trávníkového zakladačeV metrové vzdálenosti od domu je vytvořena velmi nasákavá vrstva na šířku zakladače a do hloubky 20cm. Nyní se u domu už nehromadí voda a to ani v případě nadměrných srážek

Jestliže trávník bude sousedit s domem, odházejte zeminu od domu pro důkladnější propískování. I u domu musí mít vegetační vrstva stejné vlastnosti jako na ploše.

Po kultivaci propískovanou zeminu vrátíme zpět a opět propískujeme následující pruh (již jednou propískovaný). Tím získáme prudce nasákavou vrstvu, která bude v extrémních případech do jisté míry odebírat jímat přebytečnou vodu od domu.

Po propískování a kultivaci se původní těžká, jílovitá zemina stala jemnou a sypkou, která se dá velmi dobře rovnat. Na rovnání používáme sestavu několika opracovaných prken různých délek (0,6m – 2m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných. Dále na rovnání používáme hliníkové hrábě o šířce 1 a 1,5 metru s rovnací a ztrhávací hranou.

PoradenstvíMáte další otázky ke kultivaci vegetační vrstvy? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

Zakladač.jpg


Rovnání kultivované a propískované vegetační vrstvy

Po kultivaci proveďte opakované rovnání a hutnění válcem do 80 kg. Hutnění velmi pomáhá, když necháte plochu několikrát propršet.
Na rovnání zkultivované vrstvy používáme také hliníkové hrábě o šířce 1 a 1,5 metru s rovnací a ztrhávací hranou.
Plocha musí být dokonale srovnaná do optické roviny.
Profesionální plastový obrubník Garden Diamond by měl být uložen v zemině 0,5 až 1cm pod spodní hranou kulatého lemu
Na velké plochy použijte bezplevelný trávníkový substrát volně ložený

I když je propískovaná zemina je sypká a velmi dobře se rovná – nepospíchejte!

Při průběžném rovnání a hutněníválcem do 80 kg (ideální válec je s možností napuštění cca. 80 litry vody) nechte plochu několikrát propršet, voda v hutnění zeminy vydatně pomáhá. Na rovnání používáme sestavu několika opracovaných prken různých délek (0,6 m – 2 m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných. Dále 
na rovnání používáme hliníkové hrábě o šířce 1 a 1,5 metru s rovnací a strhávací hranou. Při rovnání se vyvarujte všem nerovnostem, nejhorší jsou obliny, nebo prohlubně vedoucí k budoucím obrubníkům, nebo rychlý přechod na svah. Je potřeba si uvědomit, že i v tomto místě budete provádět údržbu vertikutátorem (…více o vertikutaci), kdy je potřeba, aby se nože stroje zařezávaly do horní vegetační vrstvy maximálně na hloubku 4 mm a to v celé šíři konstantně. Po tomto rovnání můžete instalovat rozvody a postřikovače automatického systému a obrubníky (…více k správnému výběru obrubníků na www.plastoveobrubniky.cz) a to pokud možno kolem celého budoucího trávníku. Při výškovém usazení obrubníků i postřikovačů závlahového systému počítejte i s budoucí 0,5 cm zakládací vrstvou trávníkového substrátu. Jestliže jste plochu dobře srovnali a obrubníky správně zapustili, tak při závěrečném urovnání, které by mělo být samozřejmě do optických rovin, by měly protilehlé obrubníky v místech správné výšky zeminy vytvářet rovné spojnice bez oblin a prohlubní.

PoradenstvíMáte další otázky k rovnání vegetační vrstvy? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

Příprava plochy před výsevem, nebo položením trávníkových koberců

Jestliže v průběhu výše popsaného rovnání rovnání narostl na ploše jakýkoli plevel, proveďte v závislosti na hustotě zaplevelení lokální, nebo plošný postřik totálním herbicidem. Nechte účinnou látku působit min. týden, povadlé rostliny odstraňte a navezte bezplevelný trávníkový substrát ( balený v pytlích, balený v bigbalech, volně ložený) v množství pokrývajícím celou budoucí trávníkovou plochu v tloušťce cca. 1cm. Tato bezplevelná vrstva bude jednak eliminovat poslední drobné nerovnosti, ale především se pokládá z důvodu maximální plošné klíčivosti a ujímatelnosti naseté travní směsi, nebo v případě pokládání koberců jako podpůrný prostředek kořenění, zajištění kapilární vzlínavosti a vyplnění možných vzduchových kapes, které by rovněž zabránily 100% ujímatelnosti. Trávníkový substrát je bezplevelný, a proto by měl být rozrovnán těsně před výsevem, aby nedošlo díky jeho výživovým schopnostem k nežádoucí kontaminaci plevely. Rovnoměrně substrát rozložíte jako u rovnání zeminy opět pomocí sestavy prken různých délek ukotvených na vodící tyči, vzájemně vyměnitelných. Nebo použijte profesionální rozrovnávací válec rozrovnávající substrát v tenké vrstvě a to velmi rychle a přesně.  Do doby výsevu již substrát nenutněte! Při pokládání trávníkových koberců substrát nerozkládejte plošně, ale jen pod právě pokládané role. Manipulačním pohybem po ploše byste rozložený substrát uhutnili a tím by ztratil svou „vyplňovací“ funkci.

Při pokládání trávníkových koberců substrát nerozkládejte plošně, ale jen pod právě pokládané role. Manipulačním pohybem po ploše byste rozložený substrát uhutnili a tím by ztratil svou „vyplňovací“ funkci. Rozložený substrát před výsevem nehutněte. Jestliže ale pokládáte silnou vrstvu, hutněnte opět válcem do 80kg. Před výsevem je potom potřeba vrchní část odlehčit a mírně opatrně nakypřit (např. plastovými vějířovitými hráběmi) Substrát rovnejte velmi opatrně a pečlivě dbejte na to, aby se nedostal za okraje obrubníků, nebo izolantů (u betonových palisád). Vytvořili byste tím vhodné prostředí pro nežádoucí rostliny, které nemůžete díky rostlinám trávníku v těsném sousedství likvidovat chemicky.PoradenstvíMáte další otázky k přípravě plochy, nebo k rozrovnávání substrátu? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

Výsev zkušebních políček překrytých substrátem pomocí rozrovnávacího válce

Válec pro rychlé a rovnoměrné rozvrstvení substrátu


V případě zájmu o zapůjčení rozrovnávacího válce telefonicky sdělíme podmínky 777 606065Nákup v eshopuPro velké trávníkové plochy a profesionální realizátory doporučujeme nákup válce pro rychlé a rovnoměrné rozvrstvení substrátu


Fotogalerie k jednoduché rekonstrukci trávníkuVýsev

Budoucí trávníková plocha po výsevu travní směsí profesionální ručně vedenou sečkou Gandy 60. Pro výsev (nebo hnojení) bez vad je nutné správné přeložení kol pro napojení travní směsi padající z dávkovače
Univerzální přesná sečka Gandy 60. Pro svou velikost je vhodná i do stísněných prostor. Přesně aplikuje všechny druhy granulovaných hnojiv, travní směsi a suchý písek. Tolerance přesnosti nanášení je 1g/m2!
Jednoduchá kalibrační pánvička velmi přesné profesionální sečky Gandy 60
I přesná sečka pro spotřebitele musí jít zkalibrovat a to zejména na lehko se drtící rychlerozpustná hnojiva
Trávník zahrady rodinného domu předaný profesionální realizační firmou. I v tomto případě bude muset majitel investici zopakovat, kultivace byla provedena lehkým kultivátorem bez písku, plocha byla velmi špatně srovnána, výsev byl proveden v neznámém množství přímo do těžké půdy, před výsevem nebyla provedena důkladná likvidace plevelů. Při poradenství se bohužel často setkávám s podobným výsledkem.
Detail vzhledu "trávníku a zeminy" u předchozího obrázku...

Výsev je rovnoměrné rozložení travní směsi (… více o travních směsích) na dokonale rovný povrch pokrytý tenkou, ale kompaktní vrstvou bezplevelného trávníkového substrátu (…více v odstavci „příprava plochy před výsevem, nebo položením trávníkových koberců“) v různých gramážích v závislosti na druhu travní směsi (každý trávníkový druh má jinou velikost semen a požadavek na optimální množství semen v gramech na m2) a na době provedení výsevu s ohledem na teplotu a množství srážek. Výsev travní směsí se z důvodu rovnoměrnosti aplikuje přesnou secí technikou, schopnou kalibrace. Pouze na velmi malých plochách do 100 m2 můžete travní směs „rozhodit“ ručně tak, že si plochu rozdělíte do pravidelných sekcí, travní směs si na tyto jednotlivé sekce odvážíte a set budete postupně. Tento způsob je poměrně zdlouhavý a pracný, ale zamezíte momentu překvapení, kdy byste v polovině plochy zjistili, že všechna travní směs určená na celou plochu je již spotřebovaná, nebo naopak, že budete muset zbytek travní směsi opět ještě jednou rovnoměrně rozmisťovat. Na výsev trávníku větších výměr použijte raději služeb profesionálních realizátorů. Profesionální firmy zakládající trávníky by měly disponovat přesnými sečkami s možností kalibrace, na velmi velké plochy a za bezvětří mohou výsev provádět i kvalitními rozmetadly (…více například na www.spyker.cz ) nejlépe se systémem přesného rozhozu jakým je např. Acuway. Jestliže ale z jakéhokoli důvodu tuto techniku profesionální realizátoři nemají, vřele doporučuji nedávat jim důvěru, neboť bez přesné aplikace travní směsi ( a minerální výživy) nebude výsledek dle Vašich představ. Jednoduše řečeno, jestliže profesionál vezme travní směs nebo hnojivo do ruky a začne ji rozhazovat na volnou plochu (mnohdy bez řádně provedené kultivace), okamžitě bych s ním ukončil smluvní vztah a jakoukoli další spolupráci v oblasti zakládání a následné údržby trávníků považoval za bezpředmětnou. 
Netolerancí základního strojního vybavení a samozřejmě znalostí profesionálních realizačních firem předejdete Vašemu obrovskému zklamaní a rozhořčení při žalostném pohledu na holé, v horším případě zaplevelené místo, kde již touto dobou měla být vytoužená kompaktní trávníková plocha. Vyjímkou ručních rozhozů jsou samozřejmě stísněné plochy, těžko přístupná místa, nebo prudké svahy.
Dobré profesionální firmy by měly být schopny před výsevem a samozřejmě před Vámi provést kalibraci sečky a na přesné váze ukázat jaký výsevek v g/m2 chtějí na vaší budoucí trávníkové ploše aplikovat. Podobně by se měly 
zachovat v budoucnu při údržbě, kdy máte jako investor právo vědět, jakým hnojivem byla aplikovaná minerální výživa a především v jaké dávce! Tímto způsobem se majitel dozví, jakou výměrou trávníku vlastně disponuje a to s velkou přesností. A tento údaj je nezbytný v další údržbě trávníků, zejména pro následné aplikace selektivních herbicidů a fungicidů.


Použití profesionálního strojeV případě zájmu můžeme provést přesný kalibrovaný výsev  - používáme sečky Gandy

V případě zájmu o zapůjčení přesné sečky Gandy 60 telefonicky sdělíme podmínky 777 606065

Nákup v eshopuMožnost nákupu v e-shopu

PoradenstvíMáte další otázky k výběru travní směsi, nebo k samotnému výsevu? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

Termíny výsevu v závislosti na množství výsevku v g/m2 a druhu hnojiv

Neodpustím si ani ukázku detailu úpravy okolí trávníku. Na tak nepečlivě provedené položení netkaných textilií jsem dlouho nenarazil. Mulčovací kůra je již prorostlá odolným plevelem a to i ve středu vysázených rostlin. Na této zahradě je nutná celková rekonstrukce - všeho...
Další ukázka nového trávníku zahrady rodinného domu, kde z důvodu neznalosti čeká majitele celková rekonstrukce trávníkové plochy včetně kultivace vegetační vrstvy.
A detail výsledku nového trávníku. Povšimněte si do jaké zeminy byl výsev proveden.

Setí travních směsí je možné během celé vegetační doby trávníku.

 • Jarní výsev – s jarním výsevem nepospíchejte a proveďte ho za předpokladu teplejšího počasí a to od dubna do května. Výsev v tomto období má maximální předpoklady pro založení kvalitního drnu. Riziko tohoto termínu, zejména není-li v suchém období zajištěna doplňková závlaha, spočívá v nebezpečí úhynu výběžkatých druhů trav v kritickém období vzcházení a v prořídnutí hustoty drnu při krátkodobém působení vysokých teplot (horko a sucho). Ihned po výsevu (směsi pro trávníky zahrad 30-35 g/m2) z rychlerozpustných trávníkových hnojiv aplikujte hnojivo s vysokým obsahem fosforu (dosud používané rychlerozpustné hnojivo Agromix P není nyní díky nedostatku fosforu v nabídce) doporučil bych rychlerozpustné hnojivo NPK 15-15-15 pro dobrý rozvoj kořenového systému, nebo při dosevu Trávníkové rychlerozpustné hnojivo (zbytek hnojiva použijete v další údržbě trávníku) jestliže je 20 kg balení NPK 15-15-15 na vaši trávníkovou plochu zbytečně velké (hnojení v dávce 30 g/m2). Z dlouhodobých řízeně uvolňovaných hnojiv použijte 20 kg balení Fenix Basic Pre-seed, nebo 15 kg balení Garden-Boom Pre-seed v dávce 35-40g/m2. Po hnojení nezapomeňte na zálivku.
 • Letní výsev - výsev tomto období ( červen-srpen) je rizikový a nezbytnou podmínkou ke zdárnému výsledku jsou pravidelné doplňkové závlahy s vyšší četností. Z důvodu možné mortality zaschnutím nově vzklíčených rostlinek doporučuji zvýšit výsevek ( směsi pro trávníky zahrad až na 40g/m2). Z minerální výživy ihned po výsevu aplikujte hnojivo NPK 15-15-15 pro dobrý rozvoj kořenového systému, nebo při dosevu Letní trávníkové hnojivo (zbytek hnojiva použijete v další údržbě trávníku), hnojivo s vyrovnaným poměrem dusíku a draslíku a s podílem hořčíku a to tehdy, jestliže je 20 kg balení NPK 15-15-15 na vaši trávníkovou plochu zbytečně velké (hnojení v dávce 30g/m2). Z dlouhodobých řízeně uvolňovaných hnojiv použijte 20 kg balení Fenix Basic Pre-seed, nebo 15kg balení Garden-Boom Pre-seed v dávce 35-40 g/m2. Po hnojení nezapomeňte na zálivku.
 • Výsev v pozdním letním nebo v časném podzimním období – výsev (směsi pro trávníky zahrad 30-35g/m2) od začátku září až do poloviny října vede ke snížení růstové intenzity nadzemní části rostlin a k silnějšímu zakořenění trav. Z toho důvodu na jaře rostliny rychle regenerují a dosahují hustějšího a jemnějšího drnu. Jisté riziko spočívá v případě velmi suchého podzimního období. Od druhé poloviny října již výsev neprovádějte! Z rychlerozpustných trávníkových hnojiv aplikujte hnojivo NPK 15-15-15 pro dobrý rozvoj kořenového systému, nebo při dosevu  Podzimní trávníkové hnojivo (zbytek hnojiva použijete v další údržbě trávníku) s dvojnásobným podílem draslíku oproti dusíku jestliže je 20 kg balení NPK 15-15-15 na vaši trávníkovou plochu zbytečně velké (hnojení v dávce 30 g/m2). Z dlouhodobých řízeně uvolňovaných hnojiv použijte 20 kg balení Fenix Basic Pre-seed, nebo 15kg balení Garden-Boom Pre-seed v dávce 35-40 g/m2. Po hnojení nezapomeňte na zálivku.
Přesná robusní rozmetadla Spyker - různé typy vhodné pro trávníky zahrad, fotbalových a golfových hřišť Profesionální přesná sečka Gandy 90 Profesionální přesná sečka Gandy 60 Sečka pro snadnou a díky zesilující nerezové liště přesnou aplikaci travních směsí, dlouhodobých i rychlerozpustných hnojiv bez nebezpečí drcení granulí v prostoru rotoru a i pískování suchým křemičitým pískem. Nerezový rotor míchá v zásobníku granule bez drcení a nerezová lišta zabraňuje uváznutí granulí mezi dávkovačem a uzavíráním dávkovacího prostoru. To vede k přesné a rovnoměrné aplikaci i rychlerozpustných hnojiv. S touto úpravou se sečka řadí mezi jedinou poloprofesionální sečku na trhu.

Uválcovaná plocha s nasetou směsí Kvetoucí louka a s hnojivem pro podporu rozvoje kořenového systému
Vzcházející rostlinky vyžadují dostatečné provlhčení vegetačního substrátu v pozdější době až do hloubky cca 60 mm. U nově založených trávníků je velmi důležitá aplikace menších dávek doplňkové závlahy v kratších intervalech (ve vysokých teplotách i víc jak 5x denně) a to i za horkého slunečního svitu, zejména pak, když se jedná o svah vystavený intenzivnímu slunečnímu záření. Položený rašlový úplet brání splavení semen.


Válcování plochy po provedeném výsevu je zcela nezbytné!!!

a provádí se válcem o hmotnosti max. 80kg. Přitlačením je dosaženo vazby mezi semenem a vegetačním substrátem, tím je zajištěna dobrá kapilární vzlínavost vody a jejího příjmu semenem a tím samozřejmě dochází k urychlení klíčení a vzcházení rostlin. Válcování je nutno provést za příznivých vlhkostních poměrů bez nebezpečí vytváření hlubších pojezdových rýh. V sušších podmínkách, dojde-li vlivem dešťových srážek k „nakypření“ povrchové části vegetačního profilu a je-li porost v počáteční fázi vzcházení, je vhodné citlivě provést opakované utužení lehkým válcem.

Vzcházející rostlinky vyžadují dostatečné provlhčení vegetačního substrátu v pozdější době až do hloubky cca 60 mm. U nově založených trávníků je velmi důležitá aplikace menších dávek doplňkové závlahy v kratších intervalech (ve vysokých teplotách i víc jak 5x denně) a to i za horkého slunečního svitu. Rizika při neodborném způsobu aplikace závlahy spočívají v nebezpečí vyplavení vysetých semen (při přímé závlaze proudem např. hadicí).
Další riziko vyplývá v opoždění závlahové dávky v období horka, kdy slabá kořenová soustava nestačí, resp. nemá k dispozici vodu, k jejíž ztrátě došlo vlivem vysokého výparu z rostlin a vegetační vrstvy. Tím dochází k mortalitě (odumření) mladých rostlinek.

PoradenstvíMáte další otázky k termínům výsevů travních směsí, nebo k následné zálivce? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065


Fotogalerie k jednoduché rekonstrukci trávníku

Založení trávníku výsevem na svazích – doplnění doporučení

Dle našich zkušeností je dobré při výsevu, nebo i nadměrných dosevů větších trávníkových ploch na svazích tuto nasetouNa svazích nasetou travní směs a hnojivo a včetně položeného trávníkového substrátu ochráníte před splavením deštěm tím, že na celý výsev položíte 30-40% rašlový úplet a pevně ho ukotvíte. a již uválcovanou plochu stabilizovat 40 % rašlovým úpletem ( 40% rašlový úplet v různých šířkách v eshopu) ukotveným k půdě ocelovými skobami delšími (30cm ocelové skoby v eshopu), nebo kratšími (15cm ocelové skoby v eshopu) v závislosti na typu půdy. Tím zabráníte při nadměrných srážkách splavování nejen travní směsi, ale i horní vegetační vrstvy. Předejdete situaci, kdy vaše investice vložená do rovnání horních vegetačních vrstev půdy, investice do trávníkového substrátu, travní směsi, hnojiva, vody a času při dosavadní opatrné doplňkové zálivce skončí po prudkém dešti na níže situovaném pozemku vašeho souseda. Položený rašlový úplet nechte na svahu až do té doby, než rostlinky trávníku budou schopny svými kořeny substrát „podržet“, ale jen do té doby než začnou odnožovat – rozhodně před první sečí.

Nákup v eshopuMožnost nákupu v e-shopu

PoradenstvíMáte další otázky ke stabilizaci výsevů na svazích? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065


Dosev lokální, nebo dosev plošný ve formě renovace trávníku

Po vertikutaci, odplevelení a povrstvení bezplevelným substrátem dosetá, nahnojená a zaválcovaná trávníková plocha
Nadměrný dosev při renovaci
Při strojním dosetí není potřeba rozkládat substrát. Stroj travní směs zapracuje svými noži do horní vrstvy zeminy. Praporky označují postřikovače závlahového systému
Dosévač trávníků, univerzální velmi výkonný stroj na vertikutaci, prořez vegetační vrstvy před pískováním a vyčesávač
Rozkládání substrátu při renovaci - na čistou travnatou plochu bez infekčního onemocnění, plevelů a plsti včetně prořezání vrchní části kořenového systému do 4mm – neboli po provedení vertikutace navezte bezplevelný trávníkový substrát pytlovaný v 50 litrových pytlích, nebo v 2m3 bigbalech na paletě, nebo volně ložený a důkladně ho rozložte ve vrstvě 0,5-1cm se zaměřením na holá místa. Při „roztahování“ substrátu po trávníku používáme sestavu několika opracovaných prken různých délek (0,6m – 2m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných. Pro zapravení substrátu pod listy trávníkových rostlin pomůžou široké plastové vějířovité hrábě.
setí Gandy 2.jpg

Rozdíl mezi výsevem a dosevem je jen v množství aplikovaného osiva, ve způsobu zapravení do zeminy nabo substrátu. Při dosevu již ošetřeného řídkého trávníku ( v důsledku infekčního onemocnění, výraznému proschnutí, plošnému rozšíření jednoděložných i dvouděložných plevelů) po vertikutaci můžete aplikovat až poloviční dávku regeneračních  travních směsí oproti doporučené dávce při výsevu.
Naseté osivo při lokálním dosevu je rozhodně dobré přikrýt vrstvičkou trávníkového substrátu, který poslouží jako ochrana travní směsi před ptactvem, pro svou zádržnost vody trávníkový substrát částečně ochrání tyto lokální plochy před zaschnutím a společně s aplikovaným hnojivem dodává osivu živiny. Navíc křemičitý písek, který substrát obsahuje, pomůže odlehčit vegetační vrstvu. Tuto vrchní vrstvu bez narušení rovnoměrnosti výsevku lehce a rychle vytvoříte aplikačním válcem (...více o válci rozrovnávajícím substrát). Travní směs při lokálních dosevech aplikujte buď ručním rozhozem, nebo přesnou sečkou. Na holých místech sejte v dávce normálního výsevu (… více množství výsevku v g/m2 v závislosti na ročním období).
Při plošných dosevech je postup obdobný, na čistou travnatou plochu bez infekčního onemocnění, plevelů a plsti včetně prořezání vrchní části kořenového systému do 4mm – neboli po provedení vertikutace navezte bezplevelný trávníkový substrát pytlovaný v 50 litrových pytlích (…více trávníkový substrát balený), nebo v 2m3 bigbalech na paletě (…více trávníkový substrát bigbal), nebo volně ložený (…více trávníkový substrát volně ložený) a důkladně ho rozložte ve vrstvě 0,5-1 cm se zaměřením na holá místa. Při „roztahování“ substrátu po trávníku používáme sestavu několika opracovaných prken různých délek (0,6 m – 2 m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných a zejména pro zapravení substrátu pod listy trávníkových rostlin pomůžou široké plastové vějířovité hrábě. Nebo použijte válec pro rychlé a přesné rozrovnání substrátu. Tento válec (...více o válci rozrovnávajícím substrát) můžete použít i po provedeném dosevu, kdy válcem vytvoříte tenkou vrstvu bez poškození rovnoměrnosti výsevu. Tím travní směs ochráníte před ptactvem, částečně před zaschnutím a podpoříte vzrůst rostlin živinami, které substrát obsahuje. 

U plošného dosevu a zejména pak při nadměrných dosevech nad 100 m2 trávníkové plochy používejte výhradně přesné sečky s možností kalibrace (…více k aplikaci travních směsí v článku o výsevu). Zejména při nadměrném výsevu zapravte travní směs do trávníkového substrátu válcem do max. hmotnosti 80 kg a nezapomeňte na závlahu tak, jak je uvedeno v článku o výsevu (…více odstavec Válcování plochy po provedeném výsevu je zcela nezbytné) a v případě dosevů na svazích můžete použít také použít 40% stabilizační rašlový úplet
(…více odstavec Založení trávníku výsevem na svazích – doplnění doporučení)

Jak je výše uvedeno, po vertikutaci můžete provést renovaci, přesetí nebo jen dosev, přesným dávkováním a přitom velmi rychle pomocí sečky Gandy a rozrovnávacího válce.
Na fotografiích je znázorněna částečná výměna trávníkových rostlin z důvodu častých chorob. Na trávník byl nejprve aplikován pesticidní mix, po jeho účinku na nežádoucí rostliny byla provedena tzv. otevřená vertikutace a nejlépe ihned, nebo ve velmi krátké době po ní je nutné naplánovat přesev. 
U těchto přesevů bych doporučil rovnoměrnou dávku 35-40g/m2, které docílíte kalibrací sečky. POZOR - každý druh směsi má jinou velikost semen, proto neexistuje univerzální nastavení číselníku (platí u všech seček).
Na čistou, od plstě dokonale očištěnou plochu, prostřednictvím sečky Gandy naneste renovační travní směs, nezapomeňte spustit rozptylový plech pro zabránění řádkování a vytvoření clony proti větru. Na trávník naneste travní směs nejprve po jeho obvodu a pak v rovnoběžných, na sebe navazujících dráhách. Po přesevu celého, nebo jen části trávníku můžete začít nasetou pluchu překrývat rozrovnávacím válcem do kterého vsypete bezplevelný substrát volně ložený, nebo v našem případě bezplevelný trávníkový substrát pytlovaný. Tlačením válce se díky speciální mřížce rovnoměrně a uvolňuje vložený substrát a to bez poškození rovnoměrnosti výsevu. 50 litrový pytel substrátu se dá válcem rozložit až na 15m2 ( v závislosti na vhkosti substrátu).

válec.jpg válec 1.jpg renovace 1.jpg Gandy rozptylový plech.jpg

válec 2.jpg
renovace 2.jpg
hnojení Gandy.jpg

Po překrytí trávníkové plochy substrátem je dobré dodat rostlinám dostatek minerální granulované výživy sečkou Gandy (bez rozptylového plechu) hnojivem v závislosti na ročním období, nebo nejlépe v souladu s celoročním plánem. Po nahnojení nezapomeňte na zálivku, kterou udržujte tak, aby byl substrát stále vhlký. V teplých a suchých letních dnech provádějte zálivku 5-6x denně, vždy jen takovou dávkou, aby nedošlo ke splavování vrchní vrstvy substrátu.
K trávníku se chovejte podobně jako při jeho založení, mechanicky ho nenamáhejte a bylo by dobré, do doby zapojení nově nasetých rostlin, omezit po něm pohyb. Seč původních rostlin provádějte na výšku 6 cm ( z 8cm na 6cm ) do doby vzrůstu nových rostlin na tuto výšku.

Použití profesionálního strojeV případě zájmu můžeme provést přesný kalibrovaný dosev  - používáme sečky Gandy

V případě zájmu o zapůjčení přesné sečky Gandy 60 telefonicky sdělíme podmínky 777 606065

Nákup v eshopuMožnost nákupu v e-shopu

PoradenstvíMáte další otázky k výběru regenerační travní směsi, nebo k samotnému dosevu? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065


Výhody při zakládání trávníku formou trávníkových koberců včetně přípravy a pracovního postupu

Role se dodávají na nevratných paletách, jsou fixované síťovinou a jsou nákladními auty s čely prostřednictvím paletových vozíků vyváženy z aut na nejbližší možné manipulační místo.
S pokládkou začněte tak, aby byla přístupová cesta pro transport substrátu a rolí za zády k pokládajícím. Pokud to tvar umožňuje začněte pokládat z větší strany, vždy ale od nejvzdálenějšího konce obrubníku (konce trávníkové plochy).
Nejprve se rozmístěte bezplevelný trávníkový substrát a důkladně ho rozložte ve vrstvě 0,5-1cm. Při „roztahování“ substrátu po trávníku používáme sestavu několika opracovaných prken různých délek (0,6m – 2m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných. Substrát nehutněte! Pokládejte ho jen v místech okamžité pokládky, aby ke zbytečnému zhutnění nedošlo pochůzí pokládajícími a provádějícími manipulaci. Role rozkládáme vždy vodorovně s tím, že se příční spáry nesmějí krýt
Role rozkládáme vždy vodorovně s tím, že se příční spáry nesmějí krýt (vzhledově jako při stavbě cihlové zdi) a konce rolí vždy o 10 cm přeložíme rolí novou. Uprostřed tohoto přeložení nožem přeřízneme obě role a pracovníkovi provádějícímu manipulaci podáme k odvozu již přeřízlou levou horní a pravou spodní část. Potom oba konce ve spojích do sebe kompaktně zapadnou.

Po celou dobu pokládání trávníkových koberců mějte viditelně označené postřikovače. Jejich nechtěné překrytí je zásadní chybou, protože postřikovač díky hmotnosti koberce nemusí vysunutím trysky naznačit své místo.

Zakládání trávníků prostřednictvím pokládky předpěstovaných trávníkových koberců je díky svým nesporným výhodám čím dál častěji oblíbenější metodou, plošně nerozšířenou jen díky svým vysokým cenovým nákladům. Proto je velmi důležité pečlivě a důsledně připravit budoucí plochu z hlediska kultivace (…více v odstavci Kultivace vegetační vrstvy pro založení nového trávníku výsevem), rovnání zkultivované plochy (…více v odstavci Rovnání kultivované propískované vegetační vrstvy) a konečné přípravy plochy (… více odstavec Příprava plochy před výsevem,
nebo položením trávníkových koberců). Jen tak a samozřejmě i za předpokladu správně prováděné údržby trávníku bude mít investice vložená do celé realizace pokládky trávníkových koberců význam a to z dlouhodobého hlediska. Čerstvě položený trávníkový koberec totiž na jakékoli vegetační vrstvě vypadá velmi dobře, ale už po jednom měsíci začíná strádat nedostatkem, který vrcholí změnou v jeho druhovém složení a ztrátou vizuální kvality jako je barva listů, hustota rostlin atd. Trávník ve svém nedostatku je náchylný na infekční onemocnění a jeho řídce rostoucí rostliny dávají možnost konkurenčním plevelům zaujmout jejich místo. Už po jednom roce je nutná plošná renovace a častá nemechanická kultivace a v případě neřešení problémů se později provádí celková rekonstrukce (odstranění trávníku) včetně předtím neprovedené kultivace.
Na druhé straně v případě dodržení doporučených postupů a následné údržby skýtá trávníkový koberec mnoho výhod, které přetrvávají po velmi dlouhou dobu. Trávníkový koberec je před sloupnutím pěstován odborníky, je bezplevelný (varianta Agro Fotbal Profi neobsahuje ani jednoděložnou lipnici roční), je bez mechu a infekčních chorob, přímo nadopován živinami, které rostlinám vydrží po celé tři týdny od položení. Položený trávníkový koberec je schopný plné zátěže během třech týdnů (v ideálních podmínkách s ohledem na teplotu a závlahu) a vhodnost pokládky je během celého vegetačního období trávníku (poslední položení koberce ale raději proveďte v druhé polovině října, pozdější pokládka je velmi riziková).

Nákup v eshopuMožnost nákupu v e-shopu

PoradenstvíMáte další otázky k výběru druhu trávníkového koberce, nebo váháte mezi pokládkou koberců a výsevem? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065
Pokládky trávníkových koberců se neobávejte

Pro řezy a vyřezávání tvarů v trávníkových kobercích si připravte pevné dlouhé nože a přenosnou brusku. Umístěte ji tak, abyste přes nově položené koberce nechodili! Dohlídněte na to, aby kromě pokládajících po nich nikoho nechodil.
Trávníkové koberce pokládejte rovně a pečlivě je přirážejte k již položeným. Důsledně kontrolujte, aby hrany neležely přes sebe.
Na závěr po pokládce třeba jen jedné části provedeme velmi opatrné válcování válcem o hmotnosti max. 80kg a to kolmo ke směru pokládky (pro přitlačení koberce k substrátu) a samozřejmě vydatnou zálivku!
U kmenů případných solitérů dbejte na to, aby byl koberec stále v rovině a koberec okolo kmenu pečlivě obřízněte.
Dbejte na důkladné vyřezání všech detailů.
Při vyřezávání detailů a zakončování je nutné aby žádná část nebyla menší než 20 cm.
Na závěr po pokládce provedeme velmi opatrné válcování válcem o hmotnosti max. 80kg a to kolmo ke směru pokládky (pro přitlačení koberce k substrátu) a především nezapomeneme položený koberec vydatně zavlažit a to i bez ohledu na horké počasí! V horkém počasí je zavlažení vhodné provést i v průběhu pokládání.

Trávníkový koberec se expeduje v rolích o výměře 1m2 v rozbaleném stavu o rozměru 0,4 m x 2,5 m. Při objednání trávníkového koberce dejte pozor zejména na dvě důležité informace.

 • V množství je potřeba zohlednit členitost budoucí trávníkové plochy a také prokroj při pokládání (při podélném překládání cca. 10 cm konců) rolí. Při objednávkách toto zohledňujeme s 10-15% navýšením naměřené trávníkové plochy při výrazněji členitých plochách i více. 
 • Dále je nutné vědět, kolik metrů trávníkového koberce jste schopni v jeden den reálně položit, neboť ve smotaném stavu a zejména za teplého počasí by se trávníkové koberce měly položit do 24 hodin od sloupnutí. V opačném případě hrozí nebezpečí zapaření a vzniku patogenu vedoucímu k
  infekčnímu onemocnění. Jestliže se z jakéhokoli důvodu nepodaří všechny role položit, je nutné zbylé role rozložit, vydatně zavlažit a položit co nejdříve druhý den. V případě vzniku infekce je nutné ihned aplikovat správnou účinnou látku obsaženou ve fungicidu (…více na www.chorobytravniku.cz). Ve špičkové kvalitě se dá za jeden den ve třech až čtyřech lidech položit přibližně 150 m2, vše závisí na zručnosti a manipulační vzdálenosti. Je dobré vědět, že jednotlivé role mají hmotnost až 25 kg (v závislosti na provlhčení) a manipulace s nimi v mokrém stavu není díky „mazlavé“ zemině na povrchu jednoduchá. Při větších výměrách je proto rozhodně lepší rozdělit pokládání na více termínů, při spěchu je v sázce nejen stres pokládajících, ale zejména kvalita práce.

Role se dodávají na nevratných paletách, jsou fixované síťovinou a jsou nákladními auty s čely prostřednictvím paletových vozíků vyváženy z aut na nejbližší možné manipulační místo. Dále budete potřebovat bezplevelný trávníkový substrát pytlovaný v 50 litrových pytlích (…více trávníkový substrát balený), nebo v 2m3 bigbalech na paletě (…více trávníkový substrát bigbal), nebo volně ložený (…více trávníkový substrát volně ložený). Pro řezy a vyřezávání tvarů v trávníkových kobercích si připravte ještě pevné dlouhé nože a přenosnou brusku. 
S pokládkou začněte tak, aby byla přístupová cesta pro transport substrátu a rolí za zády k pokládajícím. Pokud to tvar umožňuje, začněte pokládat z větší strany, vždy ale od nejvzdálenějšího konce obrubníku (konce trávníkové plochy). Nejprve si rozmístěte bezplevelný trávníkový substrát a důkladně ho rozložte ve vrstvě 0,5-1 cm. Při „roztahování“ substrátu po trávníku používáme sestavu několika opracovaných prken různých délek (0,6m – 2m) ukotvených na vodící tyči, vzájemně a jednoduše vyměnitelných. Nebo použijte válec pro rychlé a přesné rozrovnání substrátu. Substrát nehutněte! Pokládejte ho jen v místech okamžité pokládky, aby ke zbytečnému zhutnění nedošlo pochůzí pokládajícími a provádějícími manipulaci. Role rozkládáme vždy vodorovně s tím, že se příčné spáry nesmějí krýt (vzhledově jako při stavbě cihlové zdi) a konce rolí vždy o 10 cm přeložíme rolí novou. Uprostřed tohoto přeložení nožem přeřízneme obě role a pracovníkovi provádějícímu manipulaci podáme k odvozu již přeřízlou levou horní a pravou spodní část. Potom oba konce ve spojích do sebe kompaktně zapadnou. Povytažením za listy vždy zkontrolujeme, aby konce rolí z příčné, nebo podélné strany nebyly na sobě, nebo nevytvářely oblouk formou vzduchového polštáře. Podélnou část opatrně dlouhým prknem přirážíme k sousední. K tomu opět používáme prkno ukotvené na tyči. Správné položení rolí je jen v celé ploše na substrátu. Jestliže se na pokládané roli objeví defekt, vyřízneme ho a nahradíme jiným kusem tak, aby nebyl menší než 20 cm z každé strany a to z důvodu 100 % ujímatelnosti. Pevné překážky pečlivě obřízněte, konec obrubníků trávníkovým kobercem přeložte a tvar vyřízněte podle jeho hran. Na závěr po pokládce provedeme velmi opatrné válcování válcem o hmotnosti max. 80 kg a to kolmo ke směru pokládky (pro přitlačení koberce k substrátu) a především nezapomeneme položený koberec vydatně zavlažit a to i bez ohledu na horké počasí! V horkém počasí je zavlažení vhodné provést i v průběhu pokládání. Velmi důležitá je následná údržba.


Nákup v eshopuMožnost nákupu v e-shopu

Trávníkový koberec před sloupnutím

Slupovačka trávníkového koberce

Trávníkové koberce - výhody jsou nesporné:

 • budoucí trávníková plocha může být zatravněná ihned po přípravě vegetační vrstvy
 • trávníku bude schopný plné zátěže během 2-3 týdnů
 • je bezplevelný, bez mechu a chorob
 • možnost pokládky během celého roku
 • lepší vzhled – vypěstován odborníky

PoradenstvíMáte další otázky k pokládání trávníkového koberce? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065

Údržba zátěžového trávníkového koberce Agro Fotbal Profi

Pravidelném odstraňováním listí nejen u právě položených trávníkových koberců v podzimních měsících předejdete vzniku infekčních chorob.

Nově položený trávníkový koberec u rekreačního objektu.

Trávníkový koberec ihned po pokládce

Trávníkový koberec jeden týden po pokládce

Trávníkový koberec dva týdny po pokládce

Pokládkou trávníkového koberce to nekončí


Po pokládce musí trávník dostávat velké množství vody:

 • 1. týden: 20-25 l/m2 denně v závislosti na počasí
 • 2. týden: 15-20 l/m2 denně v závislosti na počasí
 • v dalších týdnech: 25-30 l/m2 týdně, zálivku rozdělit do 3 aplikací za týden 

... více informací najdete v článku Závlaha trávníku.Sekání trávníkového koberce

První sekání by mělo proběhnout po 8-14 dnech od pokládky. Na požadovanou výšku se trávník seče postupně. Maximální zkrácení trávníku při seči by mělo být o 1/3 výšky trávníku. V případě postupného snižování výšky seče (přerostlý trávník)  je vhodné sekat každý druhý den. 
Základní zásadou je sekání za sucha kvalitní a vždy čistou (vymytou) sekačkou s ostrým břitem, nebo nožem. Je nutné rovněž dodržovat hygienu trávníku - posekanou hmotu co nejlépe sbírat, aby se omezilo plstnatění trávníku.

... více informací najdete v článku Sekání trávníku


První hnojení trávníkového koberce

Nákup v eshopuMožnost nákupu trávníkových hnojiv v e-shopu

První přihnojení se aplikuje po 3 týdnech od pokládky. Je dobré vyvarovat se hnojení a sekání trávníku v jeden den. 
Po nahnojení provedeme obzvláště u rychlerozpustných NPK hnojiv důkladnou zálivku.


... více informací o rychlerozpustných a dlouhodobých trávníkových hnojivech

...více informací o celoročních plánech hnojení trávníků

 

1x1

 

Trávníkové zeminy a substráty

Nákup v eshopuMožnost nákupu balených a volně ložených trávníkových substrátů a zemin v e-shopu

Založení trávníku na těžké (jílovité) půdě je zcela nevhodné. Zlepšení vlastnosti těžké půdy dodáním zlepšujících materiálů je v některých případech méně efektivní, než výměna této půdy za již namíchané trávníkové zeminy, nebo substráty. Na půdách středně těžkých je možné založit trávník pouze extenzivního typu jakou je např. Kvetoucí louka, nebo městská zeleň, trávníky v parku, atd.

Volně ložené zeminy a substrátyUT SEMENTEM FECERIS, ITA METES

Jak zaseješ, tak budeš sklízet (Cicero)


Při nerespektování podmínek vhodné půdy tzv. vegetační vrstvy pro
založení trávníku bude velmi brzo nutná jeho celková rekonstrukce.

 

Trávníkové zeminy a substráty, nebo jejich kombinace jsou vhodné jak pro zakládání nových travních ploch výsevem tak pro pokládku trávníkových koberců. Svým složením podporují kvalitní klíčení a růst travního osiva, udržení živin a dobrou propustnost vody. Skládají se z rašeliny, kompostu, písku, jílových minerálů, hnojiv a vápence.

Liadrain různé frakce
Liadrain různé frakce
Zeolit

Kůrový kompost – jedná se o nejpřirozenější zdroj uhlíkatých látek a živin ve formě lehce a zároveň postupně přístupných pro většinu rostlin. Využívají se komposty vzniklé kompostováním kůry jehličnatých stromů. Kriteriem použití je dokonale zvládnutý a ukončený fermentační proces, aby nedocházelo v substrátu ke spotřebovávání dusíku a jeho deficienci v potřebě rostlin. Kůrový humus jako organický materiál je výborným zdrojem živin, díky jeho postupnému rozkladu je zásobou živin i dlouhodobějším horizontem pěstování. V substrátu dokáže zadržet vodu.

Liadrain – vzniká drcením liaporu. Takto vzniklá zrna o frakci nejběžněji 0 – 8 mm mají lepší kotvící vlastnosti pro kořenovou soustavu. Vyznačuje se díky podílu jemnější frakce vyšší objemovou hmotností v rozmezí 400 – 600 kg/m3. Lidrain je v současné době jednou z nejvíce využívaných surovin při výrobě střešních substrátů.

Zeolit – zeolit (frakce 0 – 15 mm a 2,5 – 5 mm) je přírodní minerál vulkanického původu (hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin), který se díky uspořádání své krystalické mřížky využívá především pro svou pórovitost, iontovou výměnu a  hydroabsorbci. Zeolit poutá ve své krystalické mřížce vodu a postupně ji v období sucha uvolňuje pro potřeby rostlin, čímž se zlepší hospodaření substrátu se srážkovou nebo závlahovou vodou. Tento pozitivní vliv se projeví již po přidání relativně malého množství zeolitu do substrátu. Díky velkému množství mikroskopických pórů a kanálků má zeolit velký vnitřní povrch 150 – 120 m2/g. Zeolit je schopen poutat ve své krystalické struktuře ionty zejména K+, NH4+, Ca2+. Přidáním zeolitu do substrátu se zvýší jeho sorpční kapacita tj. schopnost poutat živiny dodané do substrátu hnojivy. Dodáním zeolitu se tedy omezí vyplavování živin.

Rašelina – využívá se rašelina o frakci 0 – 10 mm. Rašelina se využívá díky svým ideálním vlastnostem pro pěstování rostlin, dokáže zadržet vodu v substrátu, je zdrojem živin, vytváří vhodné podmínky pro rozvoj kořenové soustavy. Rašelina díky svému přirozeně nižšímu stupni pH může vyvážit alkalickou reakci některých materiálů. Její použití ve střešních substrátech je odvislé od druhu střešního substrátu a budoucí vegetace. Výhodou rašelin je snadná manipulovatelnost, relativně nízká objemová hmotnost, homogenita, nezasolenost, bezplevelný stav, nepřítomnost chorob a škůdců. Málo rozložené bílé rašeliny se využívají pro zvýšení vododržnosti a pro optimální vzdušný režim.

Nákup v eshopuMožnost nákupu balených a volně ložených rašelin

Rašeliny, to jsou organické zbytky rostlinných společenstev v různém stupni rozkladu, vzniklé v důsledku nedostatku kyslíku a za působení vody procesem zvaným rašelinění.  

Rozdělení rašelin podle typu rostlinného společenstva:

 • Rašeliníková rašelina (Sphagnum Peat) – běžně nazývaná jako rašelina je složená hlavně z částečně rozložených druhů rodu Rašeliník (Sphagnum). Představuje nejdůležitější typ rašeliny pro využití v zemědělství a zahradnictví.
 • Rokytová rašelina (Hypnum Peat) – je složená hlavně ze stonků a listů různých druhů rodu Rokyt (Hypnum)
 • Rákosová rašelina – tvořena hlavně rákosy, včetně Phragmites, Scirpus
 • Třtinová rašelina – tvořena hlavně stonky, listy, rhizomy a kořeny druhů třtiny a druhů ostřice (Carex)
 • Rákoso třtinová rašelina –vzniká z rákosu, třtiny a jiných nemechových vláken
 • Ostřicová  rašelina (Carex Peat) – rašelina s významným podílem zbytků rodu Carex

Rašelinový humus je plně rozložená rašelina, tak že původní rostliny už nejsou rozpoznatelné.      

Rozdělení rašelin podle stáří:

 • Vláknité rašeliny – poměrně mladé mechy, které jsou jen částečně rozloženy, obvykle mívají vyšší schopnost poutat vodu, nízké pH, nízkou objemovou hmotnost a málo sušiny  
 • „Hemic“ rašelina – střední část rozkladu, starší a více rozložená než vláknitá rašelina  
 • „Sapric“ rašelina – nejstarší a nejvíce rozložená rašelina, v barevné škále od tmavě hnědé až po černou. Je výborným zdrojem energie a používá se jako palivo v mnoha částech světa

 

1x1

 

Travní směsi

Hlavní zásady pro výběr travní směsi:

 • Charakter travní směsi -  okrasný, zátěžový
 • Rychlost zapojení
 • Nároky na ošetřování
 • Výška seče
 • Množství výsevku na m²
 • Termín výsevu
 • Zajištění závlahy  - přírodní srážky, automatika
 • Následná péče – sekání, hnojení

Základní informace před výběrem správné travní směsi

Travní směs

Travních směsí je stejně jako jiných produktů nepřeberné množství. Podle jejich popisu na balení nebo v eshopech mají všechny spoustu pozitiv a určitě v každé z nich najdeme aspoň jednu výhodu, kterou bychom od budoucího trávníku očekávali. Všechno ale může být úplně jinak. Upřímně doporučujeme neřídit se slepě fotografií tmavě zeleného trávníku na obalu, protože obsahem téměř nikdy takového trávníku nedosáhnete, nebo výběrem travní směsi, která je tak náročná na údržbu, že po krátké době bude péče o trávník noční můrou a ne relaxací.

Výběrem správné travní směsi bychom měli zohlednit především klimatické podmínky samozřejmě s výhledem na jejich vývoj. Dále je důležité zvážit množství času a i peněz, které budete ochotni trávníku věnovat na jeho údržbu, jakou je pravidelná seč, zálivka, hnojení, odstraňování plsti a investice do fungicidních přípravků.

K výběru vhodné travní směsi je určitě dobré zohlednit i dobu její použití a to jak formou výsevu, tak dosevu. A to vše by mělo být na požádání sděleno prodejcem, nebo alespoň vedeno na obalu. Nerespektování všech uvedených doporučení vede k následným problémům, které celou investici ať časovou, nebo finanční zmaří. Jakou travní směsí si na své zahradě trávník založíte, záleží jen na vás. My se následujícími fakty budeme snažit pouze výběr typu budoucího trávníku usnadnit. To ale neznamená, že přečtením těchto základních informací se doberete k námi doporučenému typu travní směsi. Všem klientům, kteří nám dají důvěru v otázce nákupu, se snažíme formou konzultace vytipovat  nejvhodnější travní směs a předat informace vedoucí k úspěšnému založení trávníku.
Neodpustím si ale opět podstatnou poznámku o výrobě, nebo mnohdy k tzv. přebalení travních směsí. Komponenty ve mnoha segmentech, tudíž i komponenty k založení trávníků se dělí na hobby a profesionální. Jestliže chcete dosáhnout profesionální kvality trávníků, nenechte se zlákat krásnými barevnými krabičkami nebo jinými mnohdy klamavými reklamami na billboardech u komunikací. Je pravidlem až na velmi malé výjimky, že balení profesionální travní směsi je o hmotnosti 25 kg.Na jeho obalu (štítku - míchacím protokolu) jsou uvedeny všechny podstatné informace včetně druhového složení, data výroby (plnění namíchané směsi do pytlů) atd.

... celý článek najdete zde

Přijměte naše doporučení

z hlediska výše uvedeného v článku "Základní informace před výběrem správné travní směsi" a našim zkušenostem zejména se sledovaným trávníkem v extrémním prostředí u chorvatského Splitu můžeme doporučit jako univerzální travní směs budoucnosti takovou, která obsahuje dominanci šlechtěné kostřavy rákosovité s nízkým podílem jílku vytrvalých a lipnic lučních. Tuto velmi úspěšnou travní směs máme v nabídce pod označením MLD STAR 

Výhody výsevu, nebo dosevu univerzální, částečně extenzivní travní směsi MLD STAR, MLD ARMANI

 • velmi rychlé zapojení po vzklíčení
 • hustý, tmavě zelený porost
 • odolnost proti suchu
 • vysoká odolnost proti zasolení
 • odolnost proti infekčním chorobám
 • pomalejší růst rostlin

Nevýhody:

 • pomalá klíčivost v době nižších teplot

Nákup v eshopu Travní směs budoucnosti v eshopu

Nákup v eshopuMožnost nákupu ostatních druhů travních směsí v e-shopuTravní směsi - všeobecné pojednání

Pro to, aby trávník splňoval požadavky nejnáročnějších klientů, musí mít tyto důležité vlastnosti: hustotu, odolnost vůči zatížení, malou tvorbu biomasy, rychlou regeneraci, odolnost vůči chorobám, dobrý vzhled ( šířka a barva listů) a snášenlivost nízkého sesekání.
Rozhodující vliv na kvalitu trávníků má jejich druhové složení.
 


Charakteristika vlastností jednotlivých druhů – 1 nejhorší, 10 - nejlepší

Charakteristika jednotlivých travních druhů Jílek vytrvalý Kostřava červená Lipnice luční
    dlouze výběžkatá trsnatá krátce výběžkatá  
tolerance zatížení 10 4 3 4 9
odolnost vůči chorobám 6 7 5 4 7
tolerance vůči suchu 4 6 7 8 5
rychlost vzcházení 10 8 7 6 2
náročnost na živiny 9 6 4 4 8
tolerance na vysoké teploty 2 5 6 6 5
jemnost listu 4 4 8 8 3
čistota po seči 4 7 8 8 5
tolerance zasolení 4 5 7 8 4
tolerance zastínění 5 5 6 6 5
hustota 5 4 9 9 5
tolerance vůči zamokření 2 4 4 4 4
produkce plsti 1 4 5 6 7
tolerance vůči zimě 2 3 3 3 6
Kostřava červená (Festuca rubra)

Kostřava červená

náleží k nejvýznamnějším trávníkovým druhům, je zastoupena ve všech typech trávníků. K jejím vlastnostem patří vytrvalost, odolnost vůči suchu a zastínění, dobré konkurenční schopnosti a malé náročnosti na živiny a klimatické podmínky. Kostřava červená vytváří hustý, pružný a jemný drn sytě zelené barvy. Neodolává dobře sešlapávání a při vyšší zátěži z trávníku ustupuje. V nezatěžovaných trávnících je velmi silná a ostatní druhy z porostu vytlačuje. Kostřava červená začíná růst velmi brzy na jaře a podílí se na svěží barvě trávníku, v letních měsících růst zpomaluje.  Nedostatkem vláhy kostřava červená šedne a zavadá. Po skončení suchého období rychle regeneruje.

Kostřavy červené – Festuca rubra

+ jemnost listu
+ hustota
+ tolerance vůči stínu
- rychlost regenerace
- odolnost vůči zatížení (vhodná spíše do okrasných trávníků)

Samotné kostřavy se dále dělí na trsnaté, krátce a dlouze výběžkaté. Kombinace těchto tří druhů zajistí vysoce kvalitní trávník.

 
... více informací najdete v článku Travní směsi - všeobecné pojednání

 

1x1

 

Garden BoomTravní směsi z řady Garden Boom

10 kg balení na 250-330m2 budoucí trávníkové plochy

Garden Boom nabízí tři základní travní směsi, které pokryjí vysoké nároky zejména z hledisek:

 • hustoty
 • odolnosti vůči zatížení a chorobám
 • rychlé regenerace
 • vzhledové kvality trávníku

Travní směsi Garden Boom

Garden Boom travní směsiTravní směsi Garden Boom jsou vybraným souborem špičkových travních odrůd:

 • jsou vybírány dle klimatických podmínek ČR
 • odpovídají hodnotícím systémům RSM (Německo) a STRI (Anglie)
 • kombinací samotných druhů a odrůd z řady jílku vytrvalého, lipnice luční a kostřav červených vznikla ucelená řada špičkových travních směsí

Travní směsi a další produkty Garden Boom najdete na www.garden-boom.cz

 

1x1 

Kvetoucí louka - využití extenzivnějších travních druhů v trávnících

Nákup v eshopuMožnost nákupu Kvetoucí louky v e-shopu

Konec září - stav těsně před výsevem
Výsev travní směsi 15g/m2
Nasetou travní směs nezapomeňte zapravit do zeminy. nebo substrátu válcem

Trávníky představují významný podíl plochy okrasných zahrad a veřejné zeleně. K dosažení a udržení jejich požadovaných vlastností je nutný vhodný výběr travních druhů použitých ve směsích a samozřejmě důsledně prováděná údržba, která se stává s narůstající výměrou trávníku časově náročnější. A to je hlavní důvod, proč majitelé větších rodinných zahrad se čím dál častěji odklánějí od intenzivních trávníkových ploch k extenzivnějšímu charakteru trav, například k Ecomasteru, nebo k tzv. kvetoucím loukám. Složením se jedná o luční porost s kvetoucími bylinami. Kromě těchto dvouděložných druhů, které jsou v kvetoucích loukách zastoupeny cca. v 10 % je spektrum složení rozšířeno i o druhy trav, které se uplatňují v intenzivních trávnících. Extenzivní údržbou však není myšleno to, že rostliny kvetoucí louky od svého vzrůstu žijí svým vlastním životem. Aby se zachovalo jejich správné složení a poměr mezi travinami a kvetoucími bylinami, je nutné provádět každoroční jarní hnojení, v případě horkých letní dní občasnou vydatnou zálivku, provést jarní a před podzimní seč s vhodným načasováním, ale především je důležitý začátek:

 • úprava vegetační vrstvy před výsevem
 • provést přesný výsev s gramáží v závislosti na závlaze a ročním období
 • převrstvení výsevu trávníkovým substrátem, nahnojení a následné zaválcování

Travní směs Kvetoucí louka vyséváme vždy do čisté půdy, rozhodně nevysévejte do stávajícího trávníku. Pokud je záměrem trávník změnit na Květnatou louku, je nutné postupovat stejným způsobem jako při založení nového trávníku.


Příprava vegetační vrstvy před výsevem směsi Kvetoucí louka

Kvalita půdního profilu tzv. vegetační vrstva výsev pro extenzivní směsi není zdaleka tak náročná jako při založení okrasného intenzivně udržovaného trávníku. Je vhodné z plochy průběžně odstraňovat všechny větší organické a anorganické předměty a je vhodné plochu dostatečně zbavit veškerých plevelů jednoděložných i dvouděložných. Extenzivní směsi se skládají z kombinací obou druhů a tudíž jsou následné aplikace selektivními
herbicidy vyloučeny
.
Je vhodné, aby vrchní vrstva nebyla čistě hlinitá, nebo jílovitá, měla by být alespoň do několika cm schopna absorbovat z povrchu vodu a odvádět ji do spodních vrstev. To je důležité pro zabránění splavování nasetých travních semen při přírodní nebo i umělé zálivce. Stávající plochu můžete buď propískovat pomocí trávníkového zakladače do hloubky cca. 5cm, tzn. plošně převrstvěte 2-3 cm vrstvou písku stávající zeminu a zadní válec trávníkového zakladače nastavte na výšku 6 cm (více o kultivaci trávníkovým zakladačem), nebo celou plochu převrstvěte již propískovanou zeminou v tloušťce 4-5 cm. Po jedné i druhé variantě je velmi dobré počkat na případný vzrůst plevelů a provést totálním herbicidem jejich opětovnou likvidaci.

Stav po 14 dnech od výsevu (polovina listopadu)

Druhá polovina dubna

Velikost rostlin Kvetoucí louky na začátku května

Kvetoucí louka na konci května

Stav na začátku června


Výsev směsi Kvetoucí louka a následné opatření podporující rovnoměrný vzrůst a rychlé zapojení rostlin

Přesný výsev směsi Kvetoucí louka je bez odpovídající techniky velmi obtížný. V ideálních podmínkách pro vzrůst rostlin je totiž ideální výsevek 15g/m2 a dodržet rovnoměrnost bez použití přesných seček je nereálné. Množství výsevku g/m2 stoupá s teplejším obdobím a úbytkem dešťových srážek. Je ale důležité, aby rychle rostoucí rostliny trav prostorově umožnily i vzrůst bylin, proto bych nedoporučil více než dvojnásobek minimálního výsevu a to pouze v době nepříznivého období pro vzklíčení a vzrůst rostlin. Před výsevem je nutné provést kalibraci sečky a opakovaně ověřit aplikované množství.

Louka plná kvetoucích bylin na konci června
Louka plná kvetoucích bylin

Přesné sečky Gandy 60, Gandy 90 dokáží set travní směs Kvetoucí louka 10g a více na 1m2 v toleranci 1g/m2. Po provedeném výsevu bych doporučil překrytí celé naseté plochy tenkou vrstvou bezplevelného substrátu. K tomu se používá speciální nanášecí válec, který rychle a ve velmi tenké vrstvě substrát rovnoměrně rozloží bez poškození rovnoměrnosti vyseté směsi. Při ručním roztahování totiž vzniká nebezpečí narušení rovnoměrnosti výsevu, který může substrát i za předpokladu maximální opatrnosti s sebou shrnout. Do této tenké vrstvy substrátu (aplikace bude rovnoměrná, neboť na substrátu bude hnojivo dostatečně viditelné) rovnoměrně nejlépe opět zkalibrovanou sečkou rozložte trávníkové hnojivo s velkým obsahem fosforu (ideální je Agomix P v dávce 30g/m2) pro rychlý a optimální rozvoj kořenového systému nasetých rostlin. Vše do kříže uhutněte válcem o hmotnosti do 80 kg a to kříže. Nasetou směs není nutné okamžitě zavlažit, ale po jejím kontaktu s první vodou provádějte její kontrolu a v případě potřeby nahrazujte dešťové srážky umělou závlahou. Je dobé vědět, že zaschnutím klíčku dochází k odumření budoucí rostliny a tím k narušení rovnoměrnosti celého výsevu. Za ideálních podmínek se do dvou měsíců z naseté plochy postupně stává louka plná všemi barvami hrajících květů.

Použití profesionálního strojeMůžeme nabídnout práci profesionálního stroje:

 • Trávníkového zakladače - v případě záměru kultivace vegetační vrstvy

 • V případě zájmu můžeme provést přesný kalibrovaný výsev  - používáme sečky Gandy

Nákup v eshopuMožnost nákupu v e-shopu

PoradenstvíV případě zájmu o zapůjčení přesné sečky Gandy 60 telefonicky sdělíme podmínky 777 606065Následná údržba vzrostlé kvetoucí louky

10cm seč kvetoucí louky strunovou sekačkou

Po podzimní seči byliny "sušte" a pravidelně obracejte, vysemení se

Tato oblast není pro zachování složení naseté louky zdaleka jednoduchá, už jen jedna ve špatný čas provedená seč může podpořit trávníkové rostliny na úkor kvetoucích bylin a tím připravit louku o spoustu očekávaných květů. Sekejte na konstantní výšku cca. 10 cm, ideální je výkonná strunové sekačka. Seč by měla proběhnout minimálně dvakrát do roka. Jarní a podzimní. Na jaře je ideální doba seče ke konci května, kdy tráva už vyrostla, ale stále se ještě nevysemenila. V té době rostliny trav nejvíce omezíme a vzniklý prostor na louce se uvolní pro byliny, které kvetou později. Louka do šesti týdnů opět obroste a vykvete. Pro podporu růstu a květenství rostlin je dobré v jarních měsících nahnojit jarním rychlerozpustným hnojivem - hnojivo s dominancí dusíku. Z kraje podzimu se pak provádí druhá seč a to až po dozrání semen bylin. Vzniklá biomasa se po jarní i podzimní seči odstraňuje, ale po podzimní seči se může pravidelným sušením a tím i obracením podpořit vysemenění kvetoucích rostlin.

Složení travní směsi Kvetoucí louka:

... více informací ke složení travní směsi Kvetoucí louka

1x1

 

Zahradní obrubníky lemující trávníky a okrasné záhony

Trávník lemovaný profesionálním obrubníkem Garden DiamondDruhů zahradních obrubníků, které jsou určené k lemování trávníků je v dnešní době na trhu obrovské množství. Výrobci a samozřejmě i prodejci těchto obrubníků dokládají vhodnost použití různými argumenty, bohužel v některých příadech tím uvádějí své zákazníky v omyl. To, jak se s obrubníkem při instalaci pracuje, zjistíte poměrně rychle, ale jestli plní svůj deklarovaný účel, to se projeví později v závislosti na technologii usazení obrubníku, kvalitě použitého materiálu, jeho rozměrům a tvaru v řezu.  Tyto nedostatky mohou vést k nákladným rekonstrukcím trávníkových ploch. Na stránkách www.plastoveobrubniky.cz najdete pojednání a zároveň i doporučení pro výběr obrubníku splňujícího parametry jako separačního prvku dělícího trávník a jeho okolí.

V námi nabízeném sortimentu jsme obrubníky rozdělili do třech oblastí:

1x1

Okolí trávníku (okrasné záhony)

Okolí trávníku

Schody k zahradě nemusejí být z betonu, je možné na ně přilepit kameny z okolního prostředí flexibilním lepidlem

Přesah textílie pečlivě zastrčte k obrubníku. Mezi textílií a obrubníkem nesmí být zemina.

instalace mulčovací fólie

Při renovaci, nebo zakládání nové zahrady bychom neměli zapomínat na okolí trávníku a při jeho zhotovování používat především profikomponenty. Při jejich správné aplikaci máme jistotu, že se k provedené práci již nebudeme vracet a zahradu budeme užívat zejména k odpočinku. Především při pokládání mulčovacích netkaných nebo tkaných textilií, jako zábraně proti růstu plevelů je nutné pracovat s maximální pečlivostí. Jen tak mohou tyto materiály zabránit nežádoucímu zaplevelení.

Námi osvědčený doporučený postup při zakládání nové zahrady (nového okrasného záhonu):

 • Okrasný záhon celý zakryjte mulčovací netkanou textilií (role), nebo mulčovací netkanou textilií (balíčky), pouze na pochůzné svahy umístěte pevnější mulčovací tkanou textiliií. Vzájemný přesah musí být minimálně 10 cm, při našich realizacích jsou přesahy textílií 15 cm. K ukotvení použijte ocelové kotvící skoby cca. po 0,5 metrech tak, aby se textílie dotýkaly země.
 • Nezapomeňte na přesah textilie u obrubníku, nebo u základu plotu plotu. Pečlivě tuto přesahující textilii zastrkejte (např. zednickou lžící) těsně k obrubníku tak, aby mezi obrubníkem a textilií nebyla žádné zemina. U plotu se snažte položením textilie pod pletivo zabránit tomu, aby jím plevel prorostl. Nezpevněné konce textilií několikrát přeložte a ukotvěte skobami. Nebo použijte tkanou mulčovací textílii o šířce 40 cm nebo tkanou mulčovací textilií o šířce 60 cm v 100 metrové roli.  
 • Po rozměření výsadby proveďte na textiliích co nejmenší otvory ve tvaru kříže a rostlinu vždy zasaďte mírně pod úroveň terénu. V opačném případě se bude zemina vystupující nad terén splavovat na povrch textilie a znehodnotí plánovaný povrchový materiál. Zejména v kombinaci s kůrovým mulčem se vytvoří ideální podmínky pro povrchový růst plevelů. Toto je nejčastější chyba realizátorů po kterých rekonstrukce provádíme. Kolem zasazené rostliny vytvořte "manžetu", která dostatečně překryje vyříznutý kříž a ukotvěte ji ocelovými skobami ke každému rohu a hlavně těsně k rostlině. Pouze plánujete-li že rostlinu necháte rozrůst, utvořte v textilii patřičný otvor s překrytou hranou a opět ukotvěte skobami. 
 • Před položením mulčovacích materiálů pečlivě a důsledně!!! z textilií odstraňte zeminu po výsadbě, např. zahradnickým fukarem. Při pokládání mulčovací kůry na svahy pokryté mulčovací netkanou i tkanou textilií nezapomeňte na stabilizační 40% rašlový úplet v šíři 1,5 metru nebo 40% rašlový úplet v šíři 1 metru . Při jeho položení na netkané i tkané textilie zůstane mulčovací kůra na svém místě a ani za prudkého deště nedochází k jejímu splavování.
  Vřele Vám doporučuji zkontrolovat stav a provedenou kvalitu práce případné realizační firmy pokládající mulčovací textilie před zakrytím povrchovými materiály. Některé realizační firmy mají v oblibě ihned po položení textilií a výsadbě vše zakrýt mulčem, nebo jiným dekoračním materiálem. Tím Vás jako investora ohromí rychlostí s jakou proměnili část nevzhledné zahrady na finální podobu, ale později budete ohromeni  z rychlosti, s jakou plevel ovládne Váš nový okrasný záhon. Velmi častou chybou je prorůst plevele středem rostliny, proto připomínáme - rozhodně nezapomeňte na řádně ukotvené "manžety" k jednotlivým rostlinám.
 • Mějte na paměti, že pozdější rekonstrukce vzrostlé zahrady je velmi pracná a tím i finančně nákladná.
Instalace mulčovací tkané textílie Mulčovací textílie - manžety u rostlin

Rekonstrukce vzrostlé zahrady je velmi náročná

 

Dodatečná rekonstrukce vzrostlé zahrady je velmi pracná a tím i nákladná. Aby investice měla smysl je potřeba klást důraz na maximální pečlivost.

Ocelové kotvící skoby, instalace mulčovací folie

Mulčovací textílii je nutné důkladně ukotvit ocelovými skobami

Mulčovací netkané a tkané textilie, kotvící skoby

Nákup v eshopuMožnost nákupu netkaných a tkaných textilií v e-shopu

Při práci s mulčovacími materiály je vhodné využit  mulčovací netkanou textilii nebo tkanou textilii, což je speciální porézní tkanina s vysokou pevností a životností až 30 let. Používáním těchto materiálů se významně zkracuje čas nutný k údržbě záhonů. Mulčovací netkané a tkané textilie pohlcují sluneční záření, snižují proces fotosyntézy a tím zamezují růstu plevelů. Zaručují vynikající propustnost vody i vzduchu a  snižují odpařování vody, a tak udržují půdní vlhkost i během suchého období.

Při pokládání mulčovací netkané a tkané textilie rozhodně používejte kotvící prvky, doporučujeme pozinkované ocelové kotvící skoby, ale s sortimentu najdete i různé druhy plastových skob.

Nákup v eshopuMožnost nákupu kotvících pozinkovaných ocelových skob a plastových skob v e-shopu

 

 

1x1

 

Hydrofobnost půdy dokáže výrazně ovlivnit efektivnost závlahy trávníku

SWR (soil water repellency) neboli hydrofobnost půdy se vyskytuje na všech druzích půdy. Příčin může být několik, nejčastěji jde o organickou hmotu vznikající činností půdních hub a dalších mikroorganismů. Může být způsobena vymýváním vosku z listů, jehličí nebo pouhým rozkladem kořenů. Přímo v trávníku urychluje a využívá proces vzniku hydrofobnosti nejvíce kostřava červená z důvodu zvýšení konkurenčního tlaku vůči jiným rostlinám. Vyloučené organické látky pokryjí povrch půdních částic a zapříčiní jejich obtížnou smáčitelnost. Po zvlhčení a opětovném vysušení dochází v půdě k vytvoření hydrofobního povlaku, díky kterému na sebe velmi obtížně váže vodu.

Extrémě hydrofobní půda v oblasti Silvertonu v Austrálii

  Extrémě hydrofobní půda v oblasti Silvertonu v Austrálii. Ukazatel signalizuje řidičům výšku vody, která se vyschlým říčním tokem v době dešťů valí po nenasákavé půdě.

 

Trávníky a to  jakéhokoli druhu a stáří hydrofobnosti nejsou ušetřeny, právě naopak. Nejčastěji se s tímto jevem setkáváme v substrátech (obsahující rašelinu) a v písčitých půdách ( pozor na písek těžený pod borovými lesy. Vosk z jehličí obaluje zrnka hydrofobním povlakem. Pro vznik hydrofobity stačí jen 3% hydrofobních zrn), které se pro dobrou propustnost a odolnost proti zhutnění využívají při zakládání a pěstování trávníků. U trávníků se SWR týká především problému obtížného přijímání vody, která obtéká hydrofobní oblasti s důsledkem zvýšeného povrchového odtoku a vzniku preferenčních (výhodnějších) cest ve vegetační vrstvě trávníku. Následky jsou jasné.  Snížená zádržnost vody negativně ovlivňuje efektivitu hnojení a tím dochází ke snížení produkce rostlin obsažených v trávníku.  Hydrofobnost půdy tak výrazně snižuje efektivnost všech druhů závlah.

... více informací najdete v článku Hydrofobnost půdy

Hydrofobnost půdy dokáží zmírnit půdní smáčedla. Funkce půdního smáčedla - molekula smáčedel má dvě části. První hydrofobní část se nalepí na hydrofobní povrch a druhá  z ní vytváří ramena, která zachycují molekuly vody z okolí.

poradenství.jpg Více informací ke smáčedlům obdržíte na telefonu 777 606065

 

1x1

 

Automatické závlahy

Bez automatických závlah je udržení trávníku v dobré kondici velmi obtížné a bez pomoci přenosných postřikovačů (které závlahovou vodu rovnoměrně rozmístí do kruhů, čtverců a obdélníků) téměř nereálné. Ruční zavlažování trávníku je nejen velmi náročné na čas při vší snaze je nerovnoměrné s možností chyby nezavlaženého úseku. A tato chyba může zejména po nahnojení trávníku způsobit lokální poškození (tzv. spálení, neboli přesolení buněčného roztoku rostlin trávníku) trávníkové plochy. Rekonvalescence trávníku poškozeného spálením hnojivem trvá i několik týdnů v závislosti na stupni poškození. A vizuální vzhled ručně zalévaného trávníku bude v porovnání s trávníkem vybaveným automatickým závlahovým systémem viditelně horší vzhledem k barvě, růstu, vitality a riziku některých letních infekčních onemocněních. Závlahu je nutné provádět výhradně v časných ranních hodinách, kdy teplota nepřekračuje 25C a naopak listy trávníkových rostlin nebudou vystaveny vlhkému prostředí delší dobu, než je nezbytně nutné. Tato zásada ranní zálivky se v pracovních dnech stává pro mnoho majitelů trávníků nereálná.

Ideálním řešením je provést instalaci automatických závlah.

Automatický závlahový systém

Pro zhotovení automatických závlah samozřejmě doporučujeme kontaktovat odbornou "závlahářskou" firmu s dobrými referencemi, neboť následné úpravy systému jsou mnohdy velmi komplikované.

Kořeny a kamení nejsou pro rýhovačku problém
Hloubení drážek pro rozvod vody
Přesné hloubení drážky rýhovačkou

„Všechno je o penězích", a pravdou je, že realizace automatických závlah na klíč je finančně náročná. Kalkulace rozpočtu se skládá z ceny komponentů a montážní práce systému, transportu a jiných drobných nákladů. Cena za kompletně provedené montážní práce vychází nejčastěji z ceny všech užitých komponentů a to v poměru 1:1, mnohdy i více. A právě tento poměr ceny dělá z tak užitečné a potřebné součásti zahrady jako jsou automatické závlahy mnohdy obtížně dostupný prvek. Přitom pro středně zručného člověka není montáž závlah nijak obtížná. Stačí vlastnit projekt závlahového systému s podrobným rozpisem materiálu a jeho přesné umístění. Do přesně vyhloubených drážek se jednotlivé komponenty sestavují jako jednoduchá stavebnice. V případě instalace automatických závlah svépomocí se celá investice sníží cca. o 40-50%. 
Pro nás "trávníkáře" je k docílení spokojenosti klientů s údržbou jejich travníků automatický závlahový systém nutností. Abychom umožnili vybudování levného, ale zároveň kvalitního automatického závlažování uvádíme na trh jeho profi komponenty a to za maximálně zvýhodněné ceny. Je už jen na jednotlivých investorech jestli si nakoupí komponenty závlahového systému sami, nebo to nechají na profesionální realizační firmě. Cena za materiál by stále měla zůstat tak nízká, jak je uvedeno v eshopu a tím dostupná pro majitele každého intenzivně udržovaného trávníku. Navíc přesně směřovanou vodou v ideálních dávkách zaznamenáte úsporu proti ručnímu zavlažování.

Profesionální závlahový systém, rozvody a příslušenství v eshopu


Při vlastní realizaci do již zapojeného trávníku je vhodné vyhloubit drážky pro rozvody vody tak, aby trávník zůstal co nejméně poškozený a zároveň aby drážka měla co možná nejrovnější dno.
Jedno z řešení je použít lehkou, ale výkonnou rýhovačkou BED EDGER F-991H s vyměnitelnými noži pro různé typy zeminy a různé hloubky drážek. Trávník po vyhloubení drážek zůstává nepoškozený, a proto i regenerace po tomto zásahu je velmi rychlá. Rýhovačka BED EDGER F-991H se zadními ovladatelnými koly zajišťuje stabilitu i při hloubení přesných drážek i v malých rádiusech.

PoradenstvíMáte otázky k tvorbě automatických závlah svépomocí? Rádi vám je zodpovíme na tel. 777 606065
V případě záměru realizace automatických závlah můžeme nabídnout práci rýhovačky BED EDGER

BED EDGER zvládne i hloubení drážek malých poloměrů. BED EDGER - vyhloubená drážka pro automatické zavlažování. BED EDGER - vyhloubená drážka pro automatické zavlažování. BED EDGER - vyhloubená drážka pro automatické zavlažování. BED EDGER - vyhloubená drážka pro automatické zavlažování. Vyhloubené drážky pro dodatečné rozvody automatického zavlažování

1x1

 

Mulčovací kůra

Nákup v eshopuMožnost nákupu mulčovací kůry

Mulčovací, případněvolně ložená mulčovací kůra dekorační kůra je čistě přírodní produkt, jedná se o nařezané a drcené kůry jehličnatých stromů (smrk, borovice a modřín). Hlavním úkolem mulčovací kůry je omezit prorůstání plevelů, chránit rostliny před mrazem a redukovat erozi půdy. Aplikací mulčovací kůry  při výsadbě zeleně výrazně zvýšíte ujatelnost rostlin tím, že mulčovací kůra brání jejich uschnutí , zamezuje výpar vody z půdy, čímž udržuje půdu stále vlhkou a tím snižuje potřebu závlahy. Čerstvá kůra z lesa, nebo z pily není vhodná, neboť obsahuje látky, které mnohé rostliny nesnášejí. Vzhled kůry z pily (neupravená, nesetříděná kůra) a mulčovací kůry je odlišný.

Neupravená kůra působí levným dojmem a často díky obsahu dřeva a  absence odpovídající frakce nesplňuje základní vlastnosti, které se od mulčovací kůry očekávají.

... více informací najdete v článku mulčovací kůra

 

1x1

Piniová kůra - Garden Boom

Garden Boom

Oblast výskytu Pinus maritima – Přímořské borovice.

Piniová kůra v kombinaci s vápencem

Nákup v eshopuMožnost nákupu Piniové kůry Garden Boom

Pro zvýšení atraktivity vaší zahrady z hlediska vzhledu a dekorace je vhodným doplňkem piniová kůra z řady Garden Boom. Nabízíme 100% piniovou kůru o frakci 40 - 60 mm vhodnou pro exteriérové i interiérové využití.

Původem této piniové kůry je oblast Biskajského zálivu. Hlavním zdroje se nachází na území Francie, Portugalska i Španělska. Piniová kůra se získává z Pinus maritima – Přímořské borovice. Výroba suroviny začíná odkorněním a následným deponováním, kdy kůra musí projít několika fázemi zahřátí. Toto několikanásobné přirozené zahřátí kůry se provádí z důvodu odstranění případných škodlivých organismů. Po této fázi je surovina transportována lodí do Belgie, kde dojde k roztřídění na požadované frakce a následně je již dovezena přímo do České republiky.

Takto získaná piniová kůra je velice ceněna pro svou vysokou životnost a špičkové dekorační účely.

Výhody Piniové dekorační kůry Garden Boom

 • Brání růstu klíčících plevelů
 • Zamezuje výparu vody
 • Chrání půdu před erozí a vysycháním
 • Podporuje přirozený vývoj půdních organismů
 • Vysoký dekorativní vzhled

 

 

1x1


krtek pro levý blok.jpg

Krtek, hryzec, hraboš?

víme jak na ně!

Mauki      

      MAUKI - oficiální distributor pro ČR 
 

Oficiální distributor
pro ČR


Celoroční plány hnojení trávníků

www.hnojenitravniku.cz


Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky?


Novinky:


Zavlažovací vaky na stromy


E-shop:

nejprodávanější zboží


Doporučujeme


Rozšířená nabídka:Webové stránky


Mauki.jpg

www.mauki.sk

informácie pre zákazníkov
zo Slovenska


celoroční plány.jpg

trávníková hnojiva.jpg

travníkář.jpg


Garden Diamond.jpg

netkané a tkané textilie.jpg

choroby trávníku.JPG

selektivní herbicidy.jpg


techneat.jpg

Spyker.jpg

plastové obrubníky.JPG

vertikuace.jpg

garden-boom.jpg 


Partnerské weby


jednorázová prostěradla.jpg

masáže.jpg


kosmetika.jpg